Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Projekti

55.Trogodišnji program “Socijalno uključivanje djece i odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom”

(za razdoblje od 2017. do 2020. godine)

Treća godina provedbe

Financijska potpora: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Početak i završetak provedbe programa – treća godina: 01.06.2019. – 31.05.2020.
Teritorijalno područje provedbe programa: Grad Bjelovar i 75% Bjelovarsko-bilogorske županije
Suradnja i partnerstvo u provedbi programa: Bjelovarsko bilogorska županija, Grad Bjelovar, Centar za socijalnu skrb Bjelovar.
Prioritet: 1. Prevencija institucionalizacije i povećanje socijalnog uključivanja korisnika
Vrste usluga i aktivnosti: Usluge koje pridonose prevenciji institucionalizacije osoba s invaliditetom i većoj kvaliteti života osoba s invaliditetom; Aktivnosti: 1. klubovi korisnika (organizirane usluge koje pridonose socijalnom aktiviranju, druženju, kreativnom izražavanju i sudjelovanju u aktivnostima lokalne zajednice); 2. stjecanje novih vještina u svrhu povećanja potencijala osoba s invaliditetom za uključivanje na tržište rada; 3. inovativne socijalne usluge i modeli skrbi u zajednici koji pridonose neovisnom življenju i socijalnom uključivanju osoba s invaliditetom; 4. radno-okupacijske aktivnosti u svrhu razvoja i očuvanja radnih navika i vještina.
Ciljevi programa:
Opći cilj programa je prevencija institucionalizacije djece s teškoćama u razvoju, mladih i odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom, te povećanje kvalitete njihova života;
Specifični ciljevi su:
- Djeca i mladi – ostati u svojim obiteljima, pohađati školu u mjestu stanovanja, završiti škole koje osiguravaju konkurentnost na tržištu rada;
- Zaposleni i nezaposleni koji bi htjeli raditi – da se zaposle i da što duže rade;
- Osobe s najtežim invaliditetom – samostalno kretanje u zajednici, samostalnost i neovisno življenje.
Broj sudionika: Djeca i mladi – 42, Zaposleni i koji bi htjeli raditi – 34, Osobe s najtežim invaliditetom – 24;

Status programa: U izvedbi


54. Trogodišnji program „JAVNOST - OSOBE S INVALIDITETOM - POLITIKA“

Vremensko razdoblje za provedbu cjelokupnog programa su tri godine

Financijska potpora: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
Partner: Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH
Početak i završetak provedbe programa – druga godina: od 20.11.2018. do 31.10.2019.

Aktivnosti: U okviru projekta „Javnost  osobe s invaliditetom  politika“ (JOSIP) provode se aktivnosti usmjerene podizanju razine kvalitete života žena i mladih osoba s invaliditetom te aktivnosti javnog zagovaranja (lobiranje, kampanje, direktne akcije, nezavisno praćenje i predlaganje javnih politika). Ovaj projekt odgovara na potrebe promicanja sudjelovanja žena i mladih osoba s invaliditetom u javnom i političkom djelovanju na svim razinama.

Ciljevi programa:
Opći cilj: promicati sudjelovanje žena i mladih osoba s invaliditetom u javnom i političkom djelovanju na svim razinama.
Specifični ciljevi:
1. izraditi analizu uključenosti žena i mladih osoba s invaliditetom u rad značajnih političkih stranaka na području Grada Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske i lokalne (Grad Bjelovar) i područne (Bjelovarsko-bilogorska Županija) samouprave
2. vodstvima političkih stranaka ukazati na probleme žena i mladih osoba s invaliditetom te sklopiti sporazum o obvezi stranke da na izbornim listama za sljedeće izbore bude njihov predstavnik
3. osigurati predstavnicima korisnika (žena i mladih osoba s invaliditetom) sudjelovanje na tematskim sjednicama skupština Grada Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske županije o osnivanju Povjerenstva za osobe s invaliditetom
4. sastaviti i poslati savezima OSI i Saboru RH Deklaraciju o potrebi izmjena izbornog zakonodavstva i osiguranju uvjeta za elektroničko glasovanje, informirati i senzibilizirati javnost za ovo područje djelovanja žena i mladih osoba s invaliditetom (okrugli stolovi, tribine, radionice i sastanci).

Status programa: U izvedbi


53. PROJEKT „54+ KULTURA“

Financijska potpora: Europski socijalni fond – Ministarstvo kulture

Sažetak: Unaprjeđenje kvalitete života osoba s invaliditetom starijih od 54 godine kroz aktivnu participaciju u kulturnim aktivnostima i razvojem socijalnih, kognitivnih, emocionalnih i kreativnih vještina kroz radionice osobnog izražavanja i osnova vokalnog izričaja te potvrdom usvojenih novih znanja i vještina kroz javnu izvedbu.

Početak i završetak provedbe projekta: 23.07.2018. do 23.06.2019.

Ciljevi projekta:
Provedba se provodi u sklopu Prioritetne osi 2 „Socijalno uključivanje“ Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020., s ciljem postizanja bolje socijalne uključenosti i unaprjeđenja kvalitete života osoba starijih od 54 godine kroz poboljšanje pristupa kulturnim i umjetničkim aktivnostima.
Pored toga, projekt je usmjeren na podizanje razine vidljivosti i pozitivne percepcije navedene skupine u društvu općenito. Osvješćivanjem javnosti o važnosti uključivanja osoba starijih od 54 godine u društveni život, kao i osnaživanjem te skupine stanovništva, ostvarit će se preduvjeti za unaprjeđenje njihova položaja u široj zajednici.

Status projekta: Završen


52. OSIGURAVANJE USLUGE OSOBNOGA ASISTENTA OSOBAMA S NAJTEŽOM VRSTOM I STUPNJEM INVALIDITETA

Prva godina provedbe trogodišnjeg programa (za razdoblje od 2019. do 2021. godine)

Naziv programa: Asistenti – bolji život OSI!

Financijska potpora: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Početak i završetak prve godine provedbe programa: 01.01.2019. - 31.12.2019.
Teritorijalno područje provedbe programa: Grad Bjelovar i 75% Bjelovarsko-bilogorske županije

Suradnja i partnerstvo u provedbi programa:
Grad Bjelovar
Bjelovarsko-bilogorska županija

Opći cilj programa je: unaprijediti kvalitetu života osoba s najtežim oblikom invaliditeta u zajednici, omogućiti im socijalnu uključenost i ostvarivanje ljudskih prava i dostojanstva.

Specifični ciljevi su:
- omogućiti osobama s najtežim oblikom invaliditeta kontrolu i izbor življenja
- omogućiti planiranje vrsta usluga, vremena i načina njihova obavljanja
- uključiti osobe s najtežim oblikom invaliditeta u život zajednice

Očekivani rezultati su:
- zapošljavanje 9 osobnih asistenta
- postizanje većeg samoodređenja 9 korisnika usluge OA
- uključenost 5 KOA u aktivnosti svakodnevnog življenja
- uključivanje 3 KOA u rad Udruge
- zapošljavanje 2 korisnika usluga osobne asistencije
- uključivanje 3 korisnika usluga osobne asistencije u sustav formalnog obrazovanja
- uključivanje 3 korisnika usluga osobne asistencije u sustav neformalnog obrazovanja

Broj sudionika: 9 korisnika i 9 osobnih asistenata

Status programa: U izvedbi


51. S POMOĆNIKOM DO USPJEHA

Financijska potpora: Ministarstvo za znanost i obrazovanje

Partneri: OŠ Ivanska, OŠ Čazma, OŠ Rovišće, Obrtnička škola Bjelovar. 

Početak i završetak provedbe projekta: 01.09.2018. do 15.06.2019.

Ciljevi projekta:
Opći cilj projekta je učenicima s teškoćama u razvoju, koji su uključeni u osnovnoškolske i srednjoškolske programe u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, osigurati pomoćnike u nastavi te im pomoći u svladavanju nastavnog plana i programa škole koju pohađaju.
Specifični ciljevi:
1. Učenicima s teškoćama u razvoju (4) u osnovnim školama osigurati pomoćnike u nastavi (4)
2. Učeniku s teškoćama u razvoju (1) u srednjoj školi osigurati pomoćnika u nastavi (1)
3. Osnažiti roditelje i ostale sudionike u procesu te ih upoznati s njihovim zakonskim pravima i obvezama
4. Snažno upozoriti osnivače škola (Gradove i Županiju) na zakonsku obvezu organizacije i financiranja ovoga instituta.

Ciljana skupina su učenici s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovne i srednje škole čiji je osnivač Bjelovarsko-bilogorska županija te njihovi pomoćnici u nastavi
Krajnji korisnici su: učenikova okolina – obitelj, rodbina, učitelji, razredni kolektiv.
Mjesto provedbe je grad Bjelovar, grad Čazma, općina Rovišće i općina Ivanska.

Status projekta: Završen


50. LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR UTIB

Financijska potpora: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Partneri: Centar za socijalnu skrb Bjelovar, Grad Bjelovar, Grad Čazma, Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar.

Početak i završetak provedbe projekta: 01.08.2018. do 31.07.2019.

Ciljevi projekta:
Opći cilj projekta je doprinijeti promociji i razvoju volonterstva na području Grada Bjelovara i Grada Čazme, a samim time Bjelovarsko-bilogorske županije te na području Republike Hrvatske.

Posebni ciljevi:
− povećati broj građana (posebice mladih) uključenih u volonterske aktivnosti na području lokalne zajednice
− povećati broj organizatora volontiranja na lokalnom području
− unaprijediti partnerske odnose između organizacija civilnog društva i jedinica lokalne i područne samouprave, te drugih institucija na lokalnoj i nacionalnoj razini u provedbi volonterskih projekata
− poticati razvoj novih oblika volontiranja
− poboljšati praksu vrednovanja volontiranja i priznavanja kompetencija stečenih volontiranjem koje će se moći primijeniti u daljnjem obrazovanju i zapošljavanju (osobito mladih)
− promovirati volontiranje u svim segmentima društva.

Status projekta: Završen


49. POVEĆANJE DOSTUPNOSTI USLUGA ZA STARIJE OSOBE S INVALIDITETOM

Financijska potpora: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Partner: Centar za socijalnu skrb Bjelovar.

Početak i završetak provedbe projekta: 01.06.2018. do 31.05.2019.

Aktivnosti: Najzastupljenija vrsta aktivnosti koja se provodi u projektu je prijevoz starijih osoba s invaliditetom.

Ciljevi projekta:
Opći cilj: projekta je povećanje kvalitete života starijih osoba te osiguranje mobilnosti i neovisnosti, posebice osobama koje koriste pomagala (štap, kolica), a sve to s ciljem zadržavanja u vlastitome domu.

Specifični ciljevi:
− poboljšati mobilnost starijih i slabo pokretnih osoba s ciljem ostanka u svojem domu
− osigurati prijevoz starijim osobama do liječnika i bolnice te do institucija koje pružaju javne usluge
− osigurati prijevoz članovima Udruge i građanima kako bi sudjelovali u aktivnostima Udruge
− provoditi aktivnosti usmjerene podizanju kvalitete življenja starijih osoba.

− osigurati prijevoz članovima Udruge i građanima kako bi sudjelovali u aktivnostima Udruge
− provoditi aktivnosti usmjerene podizanju kvalitete življenja starijih osoba.

Status projekta: Završen


48.Trogodišnji program “Socijalno uključivanje djece i odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom”

(za razdoblje od 2017. do 2020. godine)
Druga godina provedbe

Financijska potpora: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Početak i završetak provedbe programa – druga godina: 01.06.2018. – 31.05.2019.

Teritorijalno područje provedbe programa: Grad Bjelovar i 75% Bjelovarsko-bilogorske županije

Suradnja i partnerstvo u provedbi programa: Bjelovarsko bilogorska županija, Grad Bjelovar, Centar za socijalnu skrb Bjelovar.

Prioritet: 1. Prevencija institucionalizacije i povećanje socijalnog uključivanja korisnika

Vrste usluga i aktivnosti: Usluge koje pridonose prevenciji institucionalizacije osoba s invaliditetom i većoj kvaliteti života osoba s invaliditetom; Aktivnosti: 1. klubovi korisnika (organizirane usluge koje pridonose socijalnom aktiviranju, druženju, kreativnom izražavanju i sudjelovanju u aktivnostima lokalne zajednice); 2. stjecanje novih vještina u svrhu povećanja potencijala osoba s invaliditetom za uključivanje na tržište rada; 3. inovativne socijalne usluge i modeli skrbi u zajednici koji pridonose neovisnom življenju i socijalnom uključivanju osoba s invaliditetom; 4. radno-okupacijske aktivnosti u svrhu razvoja i očuvanja radnih navika i vještina.

Ciljevi programa:
Opći cilj programa je prevencija institucionalizacije djece s teškoćama u razvoju, mladih i odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom, te povećanje kvalitete njihova života;
Specifični ciljevi su:
- Djeca i mladi – ostati u svojim obiteljima, pohađati školu u mjestu stanovanja, završiti škole koje osiguravaju konkurentnost na tržištu rada;
- Zaposleni i nezaposleni koji bi htjeli raditi – da se zaposle i da što duže rade;
- Osobe s najtežim invaliditetom – samostalno kretanje u zajednici, samostalnost i neovisno življenje.

Broj sudionika: Djeca i mladi – 42, Zaposleni i koji bi htjeli raditi – 34, Osobe s najtežim invaliditetom – 24;

Status programa: Završen


47. Jednogodišnji program „Povećanje samostalnosti osoba s tjelesnim invaliditetom“

Financijska potpora: Grad Bjelovar
Početak i završetak provedbe programa: 12.04.2018. – 31.12.2018.

Ciljne skupine, vrste usluga i aktivnosti: Ovim projektom usredotočit ćemo se na tri ciljne skupine; djeca s invaliditetom u školskom sustavu, osobe s najtežim stupnjem tjelesnog invaliditeta kojima je pružena usluga pomoći u kući te pomoćnici u kući.
Što se tiče djece s invaliditetom u školskom sustavu, borit ćemo se za njihov ostanak u obiteljima i pohađanje škole u mjestu stanovanja. To ćemo provesti osiguravanjem educiranih i motiviranih pomoćnika u učenju koji će im pomoći u socijalnoj (prihvaćanje od strane vršnjaka) i obrazovnoj komponenti (postizanje vrlo dobrog i odličnog uspjeha, upisivanje primjerene srednje škole, a kasnije i fakulteta). Edukaciju će provesti postojeći mobilni stručni tim kojega je iznjedrila Udruga tjelesnih invalida Bjelovar.
Članovima s najtežim stupnjem tjelesnog invaliditeta koji imaju educirane pomoćnike u kući osigurat ćemo uslugu mobilnog stručnog tima Udruge. Stručnjak će raditi na procjeni analize izvođenja određene aktivnosti, na temelju čega će odrediti opseg utjecaja fizičkih, kognitivnih i drugih sposobnosti na mogućnost pojedinca da funkcionira „normalno“ te planira, primjenjuje i evaluira primjerenu intervenciju.
Terapijski korištene aktivnosti bit će uzete iz širokog područja svakodnevnog života pojedinca, uključujući aktivnosti samozbrinjavanja, produktivnosti i razonode;

Opći cilj: doprinijeti poboljšanju uvjeta pružanja socijalnih i obrazovnih usluga osobama s invaliditetom, sukladno “Standardima kvalitete socijalnih usluga u djelatnosti socijalne skrbi“ Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.
Specifični ciljevi:
- sprječavanje institucionalizacije; osiguravanje kvalitete pruženih usluga pomoćnika u kući, prevencija socijalne isključenosti pojedinca, podržavanje života pojedinca u prirodnoj zajednici, zaštita socijalno osjetljivih skupina
- unaprjeđenje kvalitete stručnog rada; edukacija pomoćnika u kući i praćenje kvalitete njihova rada, uključivanje stručnog tima – rad s korisnicima koji imaju pomoćnika/pomoćnicu u kući
- zapošljavanje nezaposlenih osoba za poslove pomoćnika u kući.

Status programa: Završen


46. Trogodišnji program „JAVNOST  OSOBE S INVALIDITETOM  POLITIKA“

Vremensko razdoblje za provedbu cjelokupnog programa su tri godine

Financijska potpora: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
Partner: Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH
Početak i završetak provedbe programa – prva godina: od 05.12.2017. do 01.10.2018.

Aktivnosti: U okviru projekta „Javnost - osobe s invaliditetom - politika“ (JOSIP) provode se aktivnosti usmjerene podizanju razine kvalitete života žena i mladih osoba s invaliditetom te aktivnosti javnog zagovaranja (lobiranje, kampanje, direktne akcije, nezavisno praćenje i predlaganje javnih politika). Ovaj projekt odgovara na potrebe promicanja sudjelovanja žena i mladih osoba s invaliditetom u javnom i političkom djelovanju na svim razinama.

Ciljevi programa:
Opći cilj: promicati sudjelovanje žena i mladih osoba s invaliditetom u javnom i političkom djelovanju na svim razinama.
Specifični ciljevi:
1. izraditi analizu uključenosti žena i mladih osoba s invaliditetom u rad značajnih političkih stranaka na području Grada Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske i lokalne (Grad Bjelovar) i područne (Bjelovarsko-bilogorska Županija) samouprave
2. vodstvima političkih stranaka ukazati na probleme žena i mladih osoba s invaliditetom te sklopiti sporazum o obvezi stranke da na izbornim listama za sljedeće izbore bude njihov predstavnik
3. osigurati predstavnicima korisnika (žena i mladih osoba s invaliditetom) sudjelovanje na tematskim sjednicama skupština Grada Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske županije o osnivanju Povjerenstva za osobe s invaliditetom
4. sastaviti i poslati savezima OSI i Saboru RH Deklaraciju o potrebi izmjena izbornog zakonodavstva i osiguranju uvjeta za elektroničko glasovanje, informirati i senzibilizirati javnost za ovo područje djelovanja žena i mladih osoba s invaliditetom (okrugli stolovi, tribine, radionice i sastanci).

Status programa: Završen


45.Trogodišnji program “Socijalno uključivanje djece i odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom”

(za razdoblje od 2017. do 2020. godine)

Prva godina provedbe

Financijska potpora: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Početak i završetak provedbe programa – prva godina: 01.06.2017. – 31.05.2018.
Teritorijalno područje provedbe programa: Grad Bjelovar i 75% Bjelovarsko-bilogorske županije
Suradnja i partnerstvo u provedbi programa: Bjelovarsko bilogorska županija, Grad Bjelovar, Centar za socijalnu skrb Bjelovar.
Prioritet: 1. Prevencija institucionalizacije i povećanje socijalnog uključivanja korisnika
Vrste usluga i aktivnosti: Usluge koje pridonose prevenciji institucionalizacije osoba s invaliditetom i većoj kvaliteti života osoba s invaliditetom; Aktivnosti: 1. klubovi korisnika (organizirane usluge koje pridonose socijalnom aktiviranju, druženju, kreativnom izražavanju i sudjelovanju u aktivnostima lokalne zajednice); 2. stjecanje novih vještina u svrhu povećanja potencijala osoba s invaliditetom za uključivanje na tržište rada; 3. inovativne socijalne usluge i modeli skrbi u zajednici koji pridonose neovisnom življenju i socijalnom uključivanju osoba s invaliditetom; 4. radno-okupacijske aktivnosti u svrhu razvoja i očuvanja radnih navika i vještina.
Ciljevi programa:
Opći cilj programa je prevencija institucionalizacije djece s teškoćama u razvoju, mladih i odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom, te povećanje kvalitete njihova života;
Specifični ciljevi su:
- Djeca i mladi – ostati u svojim obiteljima, pohađati školu u mjestu stanovanja, završiti škole koje osiguravaju konkurentnost na tržištu rada;
- Zaposleni i nezaposleni koji bi htjeli raditi – da se zaposle i da što duže rade;
- Osobe s najtežim invaliditetom – samostalno kretanje u zajednici, samostalnost i neovisno življenje.
Broj sudionika: Djeca i mladi – 42, Zaposleni i koji bi htjeli raditi – 34, Osobe s najtežim invaliditetom – 24;
Status programa: Završen


44. Unapređenje kvalitete života starijih osoba putem organiziranih dnev. aktiv. u lok. zajednici

Naziv projekta: „Aktivna starost“
Financijska potpora: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku -
Početak i završetak projekta: 02.05.2017. - 30.04.2018.
Teritorijalno područje provedbe programa: Grad Bjelovar, Bjelovarsko-bilogorska županija i Republika Hrvatska
Suradnja i partnerstvo u provedbi programa: Dom za starije osobe Bjelovar
Opći cilj programa je: deinstitucionalizacija i povećanje uključenosti starijih osoba u život zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije.
Specifični cilj projekta je: organiziranje dnevnih aktivnosti koje su prilagođene potrebama i interesima starijih osoba koje žive u lokalnoj zajednici u kojoj se navedene aktivnosti provode, kao i širenje ovih usluga na područjima na kojima iste nisu dostupne:
1) socijalno-zdravstvene usluge − aktivnosti
2) kulturno-zabavne aktivnosti
3) edukacijske, informativne i kulturne aktivnosti
4) sportsko-rekreativne aktivnosti
5) kombinacije navedenih aktivnosti.

Očekivani rezultati su:
− održana inauguracijska tiskovna konferencija (javnost upoznata s projektnim aktivnostima)
− sportsko-rekreativne aktivnosti (ribolov, teretana, društvene igre, tjelovježba, šetnje) provedene u prosjeku deset sati tjedno s minimalno deset sudionika
− kulturno-zabavne aktivnosti (kulturno-zabavne večeri, izleti, zabavne igre) provedene u prosjeku deset sati tjedno s minimalno deset sudionika
− edukacijske, informativne i kulturne aktivnosti (edukacije, književni klub, pjevački zbor, predavanja) provedene u prosjeku deset sati tjedno s minimalno deset sudionika
− socijalno-zdravstvene usluge (mobilni tim, pomoć u kući, zdravstevno savjetovalište, posjete bolesnima i nemoćnima) pružane deset sati tjedno s minimalno deset sudionika
− održana završna tiskovna konferencija (javnost upoznata s projektnim rezultatima).

Broj sudionika: 50 korisnika i 10 volontera
Status projekta: Završen


43. RAZVOJ USLUGA OSOBNE ASISTENCIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Broj poziva: UP.02.2.2.02

Osiguravanje usluge osobnoga asistenta osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta

Naziv projekta: „OSOBNI ASISTENTI – BOLJI ŽIVOT OSOBA S INVALIDITETOM!“
Financijska potpora: Europski socijalni fond, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
Početak i završetak provedbe projekta: 23.03.2017. - 23.03.2019.
Teritorijalno područje provedbe projekta: Grad Bjelovar, Bjelovarsko-bilogorska županija i Grad Zagreb
Suradnja i partnerstvo u provedbi projekta: Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Bjelovar

Usluga osobne asistencije predstavlja pružanje potpore osobama (14) s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima u provođenju aktivnosti svakodnevnog življenja: samozbrinjavanja, produktivnosti i socijalnih aktivnosti. Usluga se pruža 80 sati mjesečno prema unaprijed utvrđenom planu korisnika, a o pruženoj usluzi vodi se evidencija.

Opći cilj projekta je: jačati socijalno uključivanje kroz daljnji razvoj i povećanje kvalitete usluge osobne asistencije
Specifični cilj je: Korisnicima osobne asistencije povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života

Očekivani rezultati su:
- 14 OSI bit će uključeno u primanje usluge OA
- 3 OSI, mlađe od 25 godina bit će uključene u primanje usluge OA
- 4 OSI, starije od 54 godine bit će uključene u primanje usluge OA

Broj sudionika: 14 korisnika i 14 osobnih asistenata
Status projekta: Završen42. Osiguravanje usluge osobnoga asistenta osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta

Druga godina provedbe trogodišnjeg programa (za razdoblje od 2016. do 2018. godine), pod nazivom
„Asistenti – bolji život OSI!“

Naziv programa: Asistenti – bolji život OSI!
Financijska potpora: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku - http://www.mdomsp.hr/
Početak i završetak druge godine provedbe programa: 01.01.2017. - 31.12.2017.
Teritorijalno područje provedbe programa: Grad Bjelovar i 75% Bjelovarsko-bilogorske županije
Suradnja i partnerstvo u provedbi programa:
Grad Bjelovar
Bjelovarsko-bilogorska županija
Opći cilj programa je: unaprijediti kvalitetu života osoba s najtežim oblikom invaliditeta u zajednici, omogućiti im socijalnu uključenost i ostvarivanje ljudskih prava i dostojanstva.
Specifični ciljevi su:
- omogućiti osobama s najtežim oblikom invaliditeta kontrolu i izbor življenja
- omogućiti planiranje vrsta usluga, vremena i načina njihova obavljanja
- uključiti osobe s najtežim oblikom invaliditeta u život zajednice
Očekivani rezultati su:
- zapošljavanje 9 osobnih asistenta
- postizanje većeg samoodređenja 9 korisnika usluge OA
- uključenost 5 KOA u aktivnosti svakodnevnog življenja
- uključivanje 3 KOA u rad Udruge
- zapošljavanje 2 korisnika usluga osobne asistencije
- uključivanje 3 korisnika usluga osobne asistencije u sustav formalnog obrazovanja
- uključivanje 3 korisnika usluga osobne asistencije u sustav neformalnog obrazovanja
Broj sudionika: 9 korisnika i 9 osobnih asistenata
Status programa: Završen41. “Kombi koji život znači!“

Financijska potpora: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, http://www.mdomsp.hr/

Početak i završetak provedbe projekta: 01.11.2016.– 30.11.2017.
Teritorijalno područje provedbe projekta: Grad Bjelovar i 75% Bjelovarsko-bilogorske županije
Suradnja i partnerstvo u provedbi projekta: Centar za socijalnu skrb Bjelovar - www.czss-bjelovar.hr,  Dom za starije osobe Bjelovar - www.dom-bjelovar.hr
Ciljevi projekta:
Opći cilj projekta: doprinijeti podizanju kvalitete života starijih osoba s ciljem njihovog zadržavanja u vlastitom domu;

Specifični ciljevi projekta:


  • poboljšati mobilnost starijih i slabo pokretnih osoba  s ciljem ostanka u svojem domu;

  • osigurati prijevoz starijim osobama do liječnika i bolnice te do institucija koje pružaju javne usluge;

  • provoditi aktivnosti usmjerene podizanju kvalitete življenja starijih osoba.

Ostvarenjem ovih ciljeva doprinijet će se:

a) Uspostavi koordiniranoga sustava potpore socijalno osjetljivim skupinama;
b) Osiguranju regionalne ujednačenosti projekata usmjerenih smanjenju siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj.

Broj sudionika:
- Broj izravnih korisnika: 456 OSI;
- Broj neizravnih korisnika:
a) članovi obitelji – 1.358;
b) lokalna samouprava, mikro zajednica – 13.440.


Status programa: Završen


5. InPULS – TROGODIŠNJI PROGRAM ECDL INFORMATIČKE EDUKACIJE

Nositelj programa: HSUCDP – Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize, Zagreb
Partner: Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
Financijska potpora: Ministarstvo socijalne politike i mladih
Početak i završetak provedbe programa: 01.09.2016. – 30.11.2016.
Teritorijalno područje provedbe programa: Gradov Bjelovar i 75% Bjelovarsko-bilogorske županije
Opći cilj: povećanje mogućnosti zapošljavanja osoba s tjelesnim invaliditetom u Hrvatskoj.
Specifični cilj: povećanje kompetencija osoba s tjelesnim invaliditetom na tržištu rada kroz razvoj vještina za zapošljavanje i mogućnosti za samozapošljavanje u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji i šire.
Aktivnosti: Tečaj se provodi u prostorijama Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, pet dana u tjednu prema dogovoru Udruge i Učilišta Algebra čiji ECDL predavači vode tečaj. Predviđeno trajanje tečaja je tri sata dnevno kroz sveukupno dva mjeseca. HSUCDP u potpunosti pokriva troškove tečajeva za polaznike i troškove pomoćnice u nastavi.
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar osigurava pomoćnicu u nastavi, koja je član udruge i osoba je s invaliditetom (Ines Seleš). Pomoćnica asistira predavaču te pomaže polaznicima i izvan termina tečaja.
Broj sudionika: 10 korisnika, 1 predavač, 1 pomoćnica u nastavi, 25 ostalih sudionika.
Status programa: Završen
40. “ S POMOĆNIKOM DO USPJEHA”

Financijska potpora: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Početak i završetak provedbe projekta: 01.09.2016. – 30.06.2017
Teritorijalno područje provedbe programa: Grad Bjelovar
Suradnja i partnerstvo u provedbi projekta:
Grad Bjelovar kao osnivači škola i škole:
1. II. osnovna škola;
2. III. osnovna škola;
3. V. osnovna škola.

Ciljevi projekta:
Opći cilj: je učenicima s teškoćama u razvoju, koji su uključeni u osnovnoškolske programe u osnovnoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, osigurati pomoćnike u nastavi te im pomoći u svladavanju nastavnog plana i programa škole koju pohađaju.
Specifični cilj:
1. Učenicima s teškoćama u razvoju (10) u osnovnim školama osigurati pomoćnike u nastavi
2. Osnažiti roditelje i ostale sudionike u procesu te ih upoznati s njihovim zakonskim pravima i obvezama
3. Snažno upozoriti osnivače škola (Gradove i Županiju) na zakonsku obvezu organizacije i financiranja ovoga instituta.

Aktivnosti:
1. Razgovori s roditeljima i djecom, proučavanje zakona i propisa; uparivanje učenika i pomoćnika;
2. Traženje najboljih organizacijsko- financijskih modela uvođenja, rada i vrednovanja rada pomoćnika u nastavi;
3. Sklapanje radnoga odnosa između Udruge i pomoćnika;
4. Utvrđivanje evaluacijskih procedura;
5. Edukacija pomoćnika u nastavi → Mobilni stručni tim;
6. Rad pomoćnika u nastavi u razredu. Kontrola izvršenosti i kvalitete. Obračuni plaća;
7. Provedba unutrašnje evaluacije.

Broj sudionika:
- Broj izravnih korisnika- učenika s teškoćama u razvoju: 4;
- Broj izravnih korisnika- zaposlenih pomoćnika: 4;
- Broj neizravnih korisnika:
a) članovi obitelji – 14;
b) lokalna samouprava, mikro zajednica – 34.

Status programa: Završen
39. Projekt „Pjesme moga kraja“

Financijska potpora: Kreativni fond mladih UZGON
Početak i završetak provedbe projekta: 25.07.2016. – 25.10.2016.
Teritorijalno područje provedbe programa: Grad Bjelovar i 75% Bjelovarsko-bilogorske županije

Ciljevi projekta:
Opći cilj: Aktivnostima projekta doprinijeti unaprjeđenju kvalitete života djece i mladih s invaliditetom te volontera.
Specifični cilj: 1. Provoditi glazbene radionice za djecu i mlade s invaliditetom te volontere, uz stručni nadzor voditelja i profesora. Ovom odgojnom komponentom projekta spriječit ćemo ili barem umanjiti osjećaj manje vrijednosti i društvene isključenosti kod osoba s invaliditetom te poboljšali kvalitetu života svih dionika projekta.

Broj sudionika: Djeca i mladi – 20, Volonteri – 8;
Status programa: Završen
38.Trogodišnji program „Socijalno uključivanje djece i odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom”

Treća godina provedbe

Financijska potpora: Ministarstvo socijalne politike i mladih, http://www.mspm.hr
Početak i završetak provedbe programa – treća godina: 01.06.2016. – 31.05.2017.
Teritorijalno područje provedbe programa: Grad Bjelovar i 75% Bjelovarsko-bilogorske županije
Suradnja i partnerstvo u provedbi programa: Bjelovarsko bilogorska županija, Grad Bjelovar, Centar za socijalnu skrb Bjelovar.

Ciljevi programa:
Opći cilj programa je prevencija institucionalizacije djece s teškoćama u razvoju, mladih i odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom, te povećanje kvalitete njihova života;
Specifični ciljevi su:
- Djeca i mladi – ostati u svojim obiteljima, pohađati školu u mjestu stanovanja, završiti škole koje osiguravaju konkurentnost na tržištu rada;
- Zaposleni i nezaposleni koji bi htjeli raditi – da se zaposle i da što duže rade;
- Osobe s najtežim invaliditetom – samostalno kretanje u zajednici, samostalnost i neovisno življenje.

Broj sudionika: Djeca i mladi – 42, Zaposleni i koji bi htjeli raditi – 51, Osobe s najtežim invaliditetom – 30;
Status programa: Završen
37. Osiguravanje usluge osobnoga asistenta osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta

Prva godina provedbe trogodišnjeg programa (za razdoblje od 2016. do 2018. godine), pod nazivom „Osiguravanje usluge osobnoga asistenta osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta“

Naziv programa: Osiguravanje usluge osobnoga asistenta osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta
Financijska potpora: Ministarstvo socijalne politike i mladih - http://www.mspm.hr
Početak i završetak treće godine provedbe programa: 01.01.2016. - 31.12.2016.
Teritorijalno područje provedbe programa: Grad Bjelovar i 75% Bjelovarsko-bilogorske županije

Suradnja i partnerstvo u provedbi programa:
Grad Bjelovar
Bjelovarsko-bilogorska županija

Opći cilj programa je: unaprijediti kvalitetu života osoba s najtežim oblikom invaliditeta u zajednici, omogućiti im socijalnu uključenost i ostvarivanje ljudskih prava i dostojanstva.

Specifični ciljevi su:
- omogućiti osobama s najtežim oblikom invaliditeta kontrolu i izbor življenja
- omogućiti planiranje vrsta usluga, vremena i načina njihova obavljanja
- uključiti osobe s najtežim oblikom invaliditeta u život zajednice

Očekivani rezultati su:
- zapošljavanje 9 osobnih asistenta
- postizanje većeg samoodređenja 9 korisnika usluge OA
- uključenost 5 KOA u aktivnosti svakodnevnog življenja
- uključivanje 3 KOA u rad Udruge
- zapošljavanje 2 korisnika usluga osobne asistencije
- uključivanje 3 korisnika usluga osobne asistencije u sustav formalnog obrazovanja
- uključivanje 3 korisnika usluga osobne asistencije u sustav neformalnog obrazovanja

Broj sudionika: 9 korisnika i 9 osobnih asistenata
Status projekta: Završen
36. “Pomoćnik u nastavi učenicima s teškoćama”

Financijska potpora: Hrvatski zavod za zapošljavanje
Početak i završetak provedbe projekta: 19.10.2015. – 30.06.2016
Teritorijalno područje provedbe projekta: Grad Bjelovar i 75% Bjelovarsko-bilogorske županije

Suradnja i partnerstvo u provedbi projekta:
1. Grad Bjelovar i Bjelovarsko Bilogorska kao osnivači škola – korisnici;
1. I. osnovna škola;
2. III. osnovna škola;
3. IV. osnovna škola;
4. Osnovna škola Veliko Trojstvo;
5. Osnovna škola Rovišće.

Cilj projekta:
Opći cilj projekta je djeci s teškoćama osigurati što bolje uvjete stjecanja znanja, vještina i navika kako bi u budućem odabiru zvanja i zanimanja mogli odabrati zvanje primjereno svome statusu (prevoditelji, informatičari, državni službenici i namještenici, pravnici, ekonomisti…). Na taj način osigurati im u budućnosti mogućnost konkurencije na tržištu rada.

Aktivnosti:
1. Suradnja s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje → izbor pomoćnika u nastavi
2. Sklapanje radnoga odnosa između Udruge i pomoćnika; utvrđivanje operacija i radnji za svakoga pomoćnika
3. Utvrđivanje evaluacijskih procedura (rad pomoćnika u nastavi u razredu, kontrola izvršenosti i kvalitete); obračuni plaća
4. Provedba unutrašnje evaluacije.

Broj sudionika:
- Broj izravnih korisnika- učenika s teškoćama u razvoju: 20;
- Broj izravnih korisnika- zaposlenih pomoćnika: 19;
- Broj neizravnih korisnika:
a) članovi obitelji – 114;
b) lokalna samouprava, mikro zajednica – 658.

Status programa: Završen
35. “Kombi koji život znači!“

Financijska potpora: Ministarstvo socijalne politike i mladih, http://www.mspm.hr
Početak i završetak provedbe projekta: 01.10.2015.– 30.09.2016
Teritorijalno područje provedbe projekta: Grad Bjelovar i 75% Bjelovarsko-bilogorske županije
Suradnja i partnerstvo u provedbi projekta: Grad Bjelovar, Centar za socijalnu skrb Bjelovar
Ciljevi programa:
Opći cilj programa: Provedbom predloženih projektnih aktivnosti koje su usmjerene osobama s tjelesnim invaliditetom starije životne dobi i kroz koje ih nastojimo uključiti u lokalnoj zajednici kako bi im se poboljšala kvaliteta života, direktno doprinosimo ostvarenju općega cilja: Smanjiti stopu rizika od siromaštva i socijalne isključenosti socijalno osjetljivih skupina.
Specifični ciljevi: Realizacijom zadanih aktivnosti, organiziranjem prijevoza starijim osobama s tjelesnim invaliditetom u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, poticanjem volonterstva u radu sa starijim osobama, sprječavanju socijalne isključenosti starijih osoba, senzibiliziranjem javnosti za povećane potrebe starijih osoba kao i potrebu uzajamnog pomaganja, poticanjem međusobne suradnje tijela lokalne uprave, zdravstvenih, socijalnih i drugih službi te organizacija civilnog društva u lokalnoj zajednici direktno doprinosimo specifičnim ciljevima Poziva:
a) Uspostaviti koordinirani sustav potpore socijalno osjetljivim skupinama;
b) Osigurati regionalnu ujednačenost projekata usmjerenih smanjenju siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj.

Broj sudionika:
- Broj izravnih korisnika: 433 OSI;
- Broj neizravnih korisnika:
a) članovi obitelji – 1.299;
b) lokalna samouprava, mikro zajednica – 12.990.

Status programa: Završen
34. Lokalni volonterski centar UTIB

Financijska potpora: Ministarstvo socijalne politike i mladih, http://www.mspm.hr
Početak i završetak provedbe projekta: 21.07.2015. – 20.07.2016.
Teritorijalno područje provedbe projekta: Grad Bjelovar i 75% Bjelovarsko-bilogorske županije
Suradnja i partnerstvo u provedbi projekta: Grad Bjelovar, Centar za socijalnu skrb Bjelovar, II. Osnovna škola Bjelovar, IV. Osnovna škola Bjelovar
Ciljevi programa:
Opći cilj programa: Predloženim projektom i projektnim aktivnostima doprinijet ćemo razvoju volonterstva na području Grada Bjelovara, Bjelovarsko-bilogorske županije i RH
Specifični ciljevi su:
- povećati broj građana uključenih u volonterske aktivnosti na području Grada Bjelovara, Županije i RH;
- doprinijet povećanju broja organizatora volontiranja;
- unaprijediti partnerske odnose između organizacije civilnog društva i jedinica lokalne i područne samouprave, te drugih institucija na lokalnoj i nacionalnoj razini u provedbi volonterskih programa;
- osigurati volontersku pomoć potrebitima u zajednici a posebno u učenju (instrukcije) djeci iz socijalno i materijalno ugroženih obitelji;
- poboljšati praksu vrednovanja volontiranja i priznavanja kompetencija stečenih volontiranjem koje će se moći primijeniti u daljnjem obrazovanju i zapošljavanju (osobito mladih)
Broj sudionika: Djeca s teškoćama u razvoju – 13, OSI – 34, siromašne osobe – 57, volonteri 70
Status programa: Završen
4. „Startup program – mogućnosti zapošljavanja i samozapošljavanja osoba s tjelesnim invalidi

Nositelj programa: CeDePe – Društvo osoba s cerebralnom i dječjom paralizom (CeDePe), Zagreb
Partner: Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
Financijska potpora: Sufinanciranje preko Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje, Ureda za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije u sklopu Grant sheme „Poboljšanje pristupa tržištu rada osobama s invaliditetom“ u okviru Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala 2007-2013.“.
Početak i završetak provedbe programa: 14.04.2015. – 14.08.2016.
Teritorijalno područje provedbe programa: Gradovi Zagreb i Bjelovar i 75% Bjelovarsko-bilogorske županije
Suradnička potpora: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni uredi Bjelovar i Zagreb
Opći cilj: povećanje mogućnosti zapošljavanja osoba s tjelesnim invaliditetom u Hrvatskoj.
Specifični cilj: povećanje kompetencija osoba s tjelesnim invaliditetom na tržištu rada kroz razvoj vještina za zapošljavanje i mogućnosti za samozapošljavanje u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji i Gradu Zagrebu.
Broj sudionika: 35 korisnika, 4 radna trenera, 10 predavača i ostalih sudionika.
Status programa: Završen

Dodatne informacije možete naći na:

http://utib.hr/invalidi-dogadjaji/uvodna_konferencija_eu_projekta_startup_program/

http://utib.hr/invalidi-dogadjaji/startup_program_mogunosti_zaposljavanja_i_samozaposljavanja_osoba_s_tjelesn/

http://cedepe.hr/aktualno/hrvatska/startup-program
3. ”Osnaživanje obitelji i djece s teškoćama u razvoju”

Nositelj programa: Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize (HSUCDP), Zagreb
Partner: Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
Financijska potpora: HR.2.3.03-0012; sufinanciranje iz Europskog socijalnog fonda, „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza II“.
Početak i završetak provedbe programa: 21.06.2014. – 20.12.2015.
Teritorijalno područje provedbe programa: Gradovi Zagreb i Bjelovar i 75% Bjelovarsko-bilogorske županije,
Opći cilj: Prevencija institucionalizacije djece s teškoćama razvojem socijalnih usluga u 3 županije.
Specifični ciljevi: 1.Osiguravanje dostupnosti patronaže, psihosocijalnog osnaživanja obitelji i djece s poteškoćama i respite/odmora od skrbi kroz okupacioanu terapiju kao novih i integrativnih socijalnih usluga u zajednici 2. Poticanje zapošljavanja stručnjaka u 3 županije u formi multidisciplinarnih timova 3. Uspostavljanje mehanizma koordinacije i suradnje između svih relevantnih aktera za rješavanje problema s kojima se suočavaju obitelji djece s poteškoćama.
Broj sudionika: 25 korisnika, 1 logoped, 1 viši radni terapeut, roditelji, obitelji i lokalna zajednica
Status programa: Završen

Dodatne informacije možete naći na:

http://www.hsucdp.hr/yes-we-can/

http://utib.hr/invalidi-dogadjaji/sastanak_s_predstavnicima_grada_zupanije_centra_za_socijalnu_skrb_bjelovar/

http://utib.hr/invalidi-dogadjaji/potpisivanje_protokola_o_podrsci_djeci_s_teskoama_u_razvoju/