Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Obavijesti

401. OBAVIJEST

BESPLATNE PRAVNE POMOĆI

Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu

Održat će se u četvrtak, 18.04.2024 od 10:00 do 14:00 sati,u Bjelovaru, prostorije Udruge invalida Bjelovar, I. Gundulića 1.

Udruga invalida Bjelovar sklopila je Sporazum o suradnji s Pravnom klinikom Pravnog fakulteta u Zagrebu koja pruža besplatnu pravnu pomoć socijalno ugroženim osobama.

Članovi članica Udruge invalida Bjelovar osoba s invaliditetom u navedenom terminu mogu dobiti odgovore na pitanja vezana za:

- ostvarivanje prava na osnovi članstva u udruzi
- ostvarivanje prava na osnovi invaliditeta
- ostvarivanje prava iz područja socijalne skrbi
- ostvarivanje prava iz područja zdravstvene skrbi
- sustava obrazovanja
- sustava zapošljavanja, rada i profesionalne rehabilitacije
- sustava mobilnosti

Od vanjske suradnice Miljenke Radović, dipl. iur. – možete dobiti odgovore na pitanja u vezi s Ugovorima o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju preko e-maila i telefona u terminu:
- E-mail: miljenka.radovic@gmail.com
- Telefon: 099 334 4600, od 11:00 do 12:00 sati.

Sudionici: Predstavnici Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu, vanjska stručna suradnica Miljenka Radović, dipl. iur., članovi Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, članovi Udruge slijepih Bjelovar, članovi Udruge gluhih i nagluhih Bjelovar, članovi Udruge osoba s intelektualnim teškoćama.

400. OBAVIJEST

J A V N I P O Z I V
za iskaz interesa korištenja usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom
u sklopu projekta „Zaželi – Bjelovar“, kodni broj: SF.3.4.11.01.0351

UVJETI:
Uslugu potpore i podrške u svakodnevnom životu mogu ostvariti osobe starije od 65 godina (65 ili više godina) i odrasle osobe s invaliditetom (18 i više godina) i to:

OSOBE STARIJE OD 65 GODINA

• koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi
članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva i
• čiji mjesečni prihodi:
- za samačka kućanstva ne prelaze iznos 120 % prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
- za dvočlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
- za višečlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta i

• koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge - usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent

ODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM

----------------------------------------------------
1 Kućanstvo je zajednica osoba koje zajedno žive i podmiruju troškove života (članak 15., Zakon o socijalnoj skrbi, NN, br. 18/22, 46/22, 119/22, 71/23). Na dvočlano kućanstvo se ne primjenjuje uvjet da obje osobe u kućanstvu moraju biti pripadnici ciljne skupine. U slučaju da nisu, pružanje usluge je prihvatljivo samo za onu osobu koja je pripadnik ciljne skupine. U slučaju da jesu, oba člana se ubrajaju u pokazatelj Specifičnog cilja i prihvatljivi su pojedinačno za prihvatljivost jediničnog troška. 
2 U višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva, usluga se može pružati svakome od njih i kao takvi se ubrajaju u pokazatelj Specifičnog cilja i prihvatljivi su pojedinačno za prihvatljivost jediničnog troška. Za takva kućanstva je, neovisno o broju osoba u kućanstvu kojima se pruža usluga, potrebno dokazati da su svi pripadnici kućanstva članovi ciljne skupine.

• koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva i
• koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja i
koje istovremeno ne koriste sljedeće usluge - usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent i
• čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj

Pružanje usluge potpore i podrške uz nabavu i podjelu paketa potrepština uključuje:
• organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.) i/ili
• obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.) i/ili
• održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.) i/ili
• zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

DOKAZNA DOKUMENTACIJA
OSOBE STARIJE OD 65 GODINA:

• Popunjen Obrazac za iskaz interesa
• Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je
nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika
• Potvrda Porezne uprave o visini dohodaka i primitaka za mjesec na koji se odnosi iznos
prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža (zadnji mjesec za koji su dostupni podaci)
• Popunjena Izjava o članovima zajedničkog kućanstva
• Medicinska dokumentacija (ukoliko je primjenjivo)

ODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM:
• Popunjen Obrazac za iskaz interesa
---------------------------------------------------
Kućanstvo je zajednica osoba koje zajedno žive i podmiruju troškove života (članak 15., Zakon o socijalnoj skrbi, NN, br. 18/22, 46/22, 119/22, 71/23). Na dvočlano kućanstvo se ne primjenjuje uvjet da obje osobe u kućanstvu moraju biti pripadnici ciljne skupine. U slučaju da nisu, pružanje usluge je prihvatljivo samo za onu osobu koja je pripadnik ciljne skupine. U slučaju da jesu, oba člana se ubrajaju u pokazatelj Specifičnog cilja i prihvatljivi su pojedinačno za prihvatljivost jediničnog troška.
U višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva, usluga se može pružati svakome od njih i kao takvi se ubrajaju u pokazatelj Specifičnog cilja i prihvatljivi su pojedinačno za prihvatljivost jediničnog troška. 
U slučaju dvočlanog kućanstva i višečlanog kućanstva presliku osobne iskaznice i sl., Potvrdu Porezne uprave, odnosno, Potvrdu o upisu u Registar osoba s invaliditetom, potrebno je dostaviti za svakog člana kućanstva.

• Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je
nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika
• Popunjena Izjava o članovima zajedničkog kućanstva
• Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje
trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti

Obrasce je moguće preuzeti sa mrežne stranice Grada Bjelovara www.bjelovar.hr ili na porti Gradske uprave, Trg Eugena Kvaternika 2, Bjelovar.
Prijave na Javni poziv s traženom dokumentacijom, potrebno je podnijeti u što kraćem roku, dok Javni poziv ostaje trajno otvoren tijekom trajanja projekta.
Prijave se podnose:
• Poštom ili osobno na adresu: Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2 (pisarnica, I. kat, soba br. 15) ili
• na e-mail: zmajurec@bjelovar.hr
Svi osobni podaci dostavljeni od strane tražitelja pružanja usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu, prikupljaju se i obrađuju samo u svrhu provedbe projekta „Zaželi – Bjelovar“.
Izrazi koji se koriste u Oglasu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

399. OBAVIJEST

image

398. OBAVIJEST

BESPLATNE PRAVNE POMOĆI
Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu

Održat će se četvrtak, 28.03.2024. od 10:00 do 14:00 sati, u Bjelovaru, prostorije Udruge invalida Bjelovar, I. Gundulića 1.
Udruga invalida Bjelovar sklopila je Sporazum o suradnji s Pravnom klinikom Pravnog fakulteta u Zagrebu koja pruža besplatnu pravnu pomoć socijalno ugroženim osobama.
Članovi članica Udruge invalida Bjelovar osoba s invaliditetom u navedenom terminu mogu dobiti odgovore na pitanja vezana za:

- ostvarivanje prava na osnovi članstva u udruzi
- ostvarivanje prava na osnovi invaliditeta
- ostvarivanje prava iz područja socijalne skrbi
- ostvarivanje prava iz područja zdravstvene skrbi
- sustava obrazovanja
- sustava zapošljavanja, rada i profesionalne rehabilitacije
- sustava mobilnosti

Od vanjske suradnice Miljenke Radović, dipl. iur. – možete dobiti odgovore na pitanja u vezi s Ugovorima o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju preko e-maila i telefona u terminu:
- E-mail: miljenka.radovic@gmail.com
- Telefon: 099 334 4600, od 11:00 do 12:00 sati.

Sudionici: Predstavnici Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu, vanjska stručna suradnica Miljenka Radović, dipl. iur., članovi Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, članovi Udruge slijepih Bjelovar, članovi Udruge gluhih i nagluhih Bjelovar, članovi Udruge osoba s intelektualnim teškoćama.

397. OBAVIJEST

image

396. OBAVIJEST

BESPLATNA PRAVNA POMOĆ

Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu

Održat će se četvrtak, 18.01.2024. od 10:00 do 14:00 sati, u Bjelovaru, prostorije Udruge invalida Bjelovar, I. Gundulića 1.
Udruga invalida Bjelovar sklopila je Sporazum o suradnji s Pravnom klinikom Pravnog fakulteta u Zagrebu koja pruža besplatnu pravnu pomoć socijalno ugroženim osobama.
Članovi članica Udruge invalida Bjelovar osoba s invaliditetom u navedenom terminu mogu dobiti odgovore na pitanja vezana za:

- ostvarivanje prava na osnovi članstva u udruzi
- ostvarivanje prava na osnovi invaliditeta
- ostvarivanje prava iz područja socijalne skrbi
- ostvarivanje prava iz područja zdravstvene skrbi
- sustava obrazovanja
- sustava zapošljavanja, rada i profesionalne rehabilitacije
- sustava mobilnosti

Od vanjske suradnice Miljenke Radović, dipl. iur. – možete dobiti odgovore na pitanja u vezi s Ugovorima o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju preko e-maila i telefona u terminu:
- E-mail: miljenka.radovic@gmail.com
- Telefon: 099 334 4600, od 11:00 do 12:00 sati.

Sudionici: Predstavnici Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu, vanjska stručna suradnica Miljenka Radović, dipl. iur., članovi Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, članovi Udruge slijepih Bjelovar, članovi Udruge gluhih i nagluhih Bjelovar, članovi Udruge osoba s intelektualnim teškoćama.

395. OBAVIJEST

Bjelovar, 17.11.2023.

“Svečani ispraćaj stare godine“

Održat će se u petak, 29.12.2023. u restoranu Golub, Franjevačka ul. 6a, Bjelovar.

Raspored:
- Prijava gostiju i sudionika od 17:00 do 17:30 sati;
- Pozdravna riječ domaćina;
- Večera u 18:00 sati;
- Zabava uz glazbeni sastav „Konopa i prijatelji“, druženje i ples do 24:00 sata.

Cijena menija iznosi 20,00€.
- Aktivisti, korisnici i OA 0,00€
- Članovi, plaćena članarina 10,00€
- Gosti 20,00€

Uplate se vrše od 27.11.2023. do popune mjesta, u prostorijama Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, svakim radnim danom od 07:00 do 14:00 sati.

image

394. OBAVIJEST

BESPLATNE PRAVNE POMOĆI

Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu

Održat će se četvrtak, 23.11.2023. od 10:00 do 14:00 sati, u Bjelovaru, prostorije Udruge invalida Bjelovar, I. Gundulića 1.
Udruga invalida Bjelovar sklopila je Sporazum o suradnji s Pravnom klinikom Pravnog fakulteta u Zagrebu koja pruža besplatnu pravnu pomoć socijalno ugroženim osobama.
Članovi članica Udruge invalida Bjelovar osoba s invaliditetom u navedenom terminu mogu dobiti odgovore na pitanja vezana za:

- ostvarivanje prava na osnovi članstva u udruzi
- ostvarivanje prava na osnovi invaliditeta
- ostvarivanje prava iz područja socijalne skrbi
- ostvarivanje prava iz područja zdravstvene skrbi
- sustava obrazovanja
- sustava zapošljavanja, rada i profesionalne rehabilitacije
- sustava mobilnosti

Od vanjske suradnice Miljenke Radović, dipl. iur. – možete dobiti odgovore na pitanja u vezi s Ugovorima o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju preko e-maila i telefona u terminu:
- E-mail: miljenka.radovic@gmail.com
- Telefon: 099 334 4600, od 11:00 do 12:00 sati.

Sudionici: Predstavnici Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu, vanjska stručna suradnica Miljenka Radović, dipl. iur., članovi Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, članovi Udruge slijepih Bjelovar, članovi Udruge gluhih i nagluhih Bjelovar, članovi Udruge osoba s intelektualnim teškoćama.

393. OBAVIJEST

U okviru odobrenoga programa Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (MRMSOSP) ˝Socijalno uključivanje djece i odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom˝, Udruga tjelesnih invalida Bjelovar u suradnji s Centrom za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar – CUK, organizira edukaciju članova, zaposlenika i volontera UTIB-a:

TEČAJ – OSNOVE INFORMATIKE

Edukacija će obuhvatiti (20 sati ukupno):
• Korištenje računala i upravljanje datotekama
• Obrada teksta (Word)
• Tablične kalkulacije (Excel)
• Prezentacije (PPT)
• Osnovna obrada fotografija (Paint)
• Informacijska i komunikacijska tehnologija (ICT)
• Google alati (G-mail)

Zainteresirani članovi, volonteri i zaposlenici mogu se prijaviti na broj Udruge 043/220-004, e-mailom utib2@utib.hr ili osobno, svakoga radnog dana od 07:00 do 15:00 sati u prostorijama Udruge. Prijave se primaju do popune – 12 polaznika. Termin održavanja radionica ćemo znati čim se formira grupa.

Nastava će se odvijati u informatičkom kabinetu CUK-a, Bjelovar, P. Preradovića 2, 3. kat (iznad Erste banke).

Po završetku edukacije svaki sudionik će dobiti Potvrdu.

Kabinet je pristupačan za osobe u invalidskim kolicima - lift!

392. OBAVIJEST

Kulturno zabavna večer - „Pozdrav jeseni“

Održat će se u petak, 20.10.2023. u restoranu Golub, Franjevačka ul. 6a, Bjelovar, s početkom u 17:00 sati

Raspored:
- Prijava gostiju isudionika od 17:00 do 17:30 sati;
- Pozdravna riječ domaćina, KZ program;
- Večara u 18:00 sati;
- Zabava uz glazbeni sastav „Konopa i prijatelji“, druženje i ples do 23:00 sata.

Uplate se vrše do 18.10.2023.u prostorijama Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, radnim danom od 07:00 do 14:00 sati.

Cijena menija iznosi 20,00€.

- Akivisti, korisnici i OA: 0,00€
- Članovi, plaćena člarina : 10,00€
- Gosti:  20,00€

391. OBAVIJEST

OBAVIJEST

Obavještavaju se članovi Udruge tjelesnih invalida Bjelovar da se dana 11.11.2023. godine (subota) organizira izlet u mjesto

TOP TERME TOPUSKO

Polazak autobusa:
u 7,00 sati s autobusnog kolodvora

Cijena prijevoza i ulaza u toplice:  
10,00 € za redovne članove
20,00 € za ne članove i pratnju

Dolazak u 10:00 sati

Prigodno predavanje Tvrtke Grex 10:15 do 12:00 sati

Ručak 12:00 do 13:00 sati

Poslije toga kupanje u top termama Topusko

Uplate se vrše na blagajni udruge od 11.10.2023 do popune autobusa

Povratak: prema dogovoru

Na put je potrebno ponijeti invalidske iskaznice.
Osobe koje imaju uplaćeno putno osiguranje obavezno trebaju ponijeti važeću policu.

Na bazene zabranjeno unošenje hrane i pića!

390. OBAVIJEST

U okviru trogodišnjeg programa “Socijalno uključivanje djece i odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom“ pozivamo vas na stručno predavanje dr. Stipe Brzovića na temu:

KOLESTEROL – ČISTAČ KRVNIH ŽILA

Predavanje će se održati u srijedu 11.10.2023. godine u 11,00 sati, u prostorijama Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, I. Gundulića 1.

Saznajte sve o istinama i zabludama o kolesterolu, kako održati normalnu razinu masnoća u krvi; kako nepravilna prehrana, manjak sna, ubrzan način života, nedovoljno kretanja i socijalizacije utječu na kolesterol te mnoge druge zanimljive činjenice.

Nakon stručnog dijela dr. Brzović će odgovarati na sva vaša pitanja vezana za vaše dijagnoze, medicinske pretrage, terapiju i interakciju lijekova.

389. OBAVIJEST

Bjelovar, 06.09.2023.

OBAVIJEST

članovima Udruge tjelesnih invalida Bjelovar

da će u okviru odobrenoga programa Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (MRMSOSP) ˝Socijalno uključivanje djece i odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom“

TERETANA ZA OSI

početi sa radom dana 11.09.2023. prema sljedećem rasporedu na adresi Andrije Hebranga b.b. „Dvorana europskih prvaka“

ponedjeljkom 17.00 – 19.00 sati i četvrtkom 17.00 – 19.00 sati

Važno je naglasiti da vježbanje prije svega ima svrhu osnaživanja. Kroz različite vježbe se pojedinci uče preuzimanju kontrole nad svojim životom i stječu sposobnost poduzeti neke akcije da se stvari s kojima su nezadovoljni promijene. Također, fokus se s nedostataka pomiče na vrline i posebnosti. Naime, sudjelovanje u grupnoj fizičkoj aktivnosti potiče socijalizaciju što je važna komponenta razvoja identiteta.

Teretana za OSI namijenjena je svim osobama s invaliditetom, a prvenstveno je prilagođena osoba u invalidskim kolicima. Vježbanje je besplatno i članove kroz program vježbanja i prehrane vode Dražen i Višnja Družinec, voditelji sa licencama za trenere osoba s invaliditetom.

Svi članovi zainteresirani za vježbanje mogu se javiti u Udrugu ili direktno u teretanu za vrijeme radnog vremena.

388. OBAVIJEST

Bjelovar, 05.09.2023.

OBAVIJEST

Obavještavaju se članovi Udruge tjelesnih invalida Bjelovar da se dana 30.09.2023. godine (subota) organizira izlet u mjesto

BARCS

Polazak autobusa:
u 7,00 sati s autobusnog kolodvora

Cijena prijevoza i ulaza u toplice:
16,00 € za redovne članove
26,00 € za podupirajuće članove i pratnju

Uplate se vrše na blagajni udruge od 7.9.2023 do 20.9.2023.

Povratak:
prema dogovoru

Na put je potrebno ponijeti invalidske iskaznice.
Osobe koje imaju uplaćeno putno osiguranje obavezno trebaju ponijeti važeću policu.

Na bazene zabranjeno unošenje hrane i pića.

387. OBAVIJEST

Bjelovar, 03.08.2023.

MOGUĆNOST OBUKE NEPLIVAČA

Poštovani,

Kako su upravo ljetne vrućine ono što nas vuče na kupališta diljem lijepe naše, uočili smo da postoji određeni broj članova koji nisu prošli tečaj plivanja ili tu vještinu nisu svladali zbog raznih životnih (ne)prilika.

Dugotrajna kronična stanja organizma poput invaliditeta uzrokuju ograničenja s kojim se treba nositi kroz cijeli život. Nepristupačnost bazena, zdravstvenih i turističkih kupališta te morskih plaža su ključni razlozi zašto postoji visoki postotak osoba s invaliditetom koje ne znaju plivati.

Plivanje ima sveobuhvatni utjecaj na ljudski organizam, a kvalitetno i stručno učenje plivanja pozitivno utječe na sigurnost i samopouzdanje. Voda kao poseban medij zahtijeva određeni napor u svladavanju njezinog otpora što utječe na razvoj psihomotoričkih sposobnosti; dišni sustav se jača i time se poboljšava kvaliteta disanja a kosti i zglobovi nisu pod opterećenjem. Znanje plivanja može biti početna stepenica za svladavanje straha od vode, plivači postaju sigurniji u sebe i svoje sposobnosti.

Sport mijenja percepciju društva prema osobama s invaliditetom jer usmjerava pažnju na njihove potencijale, odnosno na ono što mogu učiniti, a ne na ono što nisu u mogućnosti.

Prijavite se ako ste zainteresirani neplivači ili ste naučili plivati prije nastanka bolesti a sada niste sigurni kako bi plivanje mogli izvoditi bez opasnosti od pogoršanja pokretljivosti ili pomoći druge osobe.

Pozivamo sve članove da se prijave bez obzira na dob, ne postoji dobno ograničenje, sram od neznanja ne bi trebao postojati a samostalno plivanje će omogućiti nezamjenjiv osjećaj slobode.

Ukoliko se prijavi dovoljan broj zainteresiranih članova pokušat ćemo dogovoriti tečaj plivanja u Bjelovaru na prilagođenom bazenu s liftom

Stranica 1 od 24 // 1 2 3 >  Last »