Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Projekti i programi - samostalno

55.Trogodišnji program “Socijalno uključivanje djece i odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom”

(za razdoblje od 2017. do 2020. godine)

Treća godina provedbe

Financijska potpora: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Početak i završetak provedbe programa – treća godina: 01.06.2019. – 31.05.2020.
Teritorijalno područje provedbe programa: Grad Bjelovar i 75% Bjelovarsko-bilogorske županije
Suradnja i partnerstvo u provedbi programa: Bjelovarsko bilogorska županija, Grad Bjelovar, Centar za socijalnu skrb Bjelovar.
Prioritet: 1. Prevencija institucionalizacije i povećanje socijalnog uključivanja korisnika
Vrste usluga i aktivnosti: Usluge koje pridonose prevenciji institucionalizacije osoba s invaliditetom i većoj kvaliteti života osoba s invaliditetom; Aktivnosti: 1. klubovi korisnika (organizirane usluge koje pridonose socijalnom aktiviranju, druženju, kreativnom izražavanju i sudjelovanju u aktivnostima lokalne zajednice); 2. stjecanje novih vještina u svrhu povećanja potencijala osoba s invaliditetom za uključivanje na tržište rada; 3. inovativne socijalne usluge i modeli skrbi u zajednici koji pridonose neovisnom življenju i socijalnom uključivanju osoba s invaliditetom; 4. radno-okupacijske aktivnosti u svrhu razvoja i očuvanja radnih navika i vještina.
Ciljevi programa:
Opći cilj programa je prevencija institucionalizacije djece s teškoćama u razvoju, mladih i odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom, te povećanje kvalitete njihova života;
Specifični ciljevi su:
- Djeca i mladi – ostati u svojim obiteljima, pohađati školu u mjestu stanovanja, završiti škole koje osiguravaju konkurentnost na tržištu rada;
- Zaposleni i nezaposleni koji bi htjeli raditi – da se zaposle i da što duže rade;
- Osobe s najtežim invaliditetom – samostalno kretanje u zajednici, samostalnost i neovisno življenje.
Broj sudionika: Djeca i mladi – 42, Zaposleni i koji bi htjeli raditi – 34, Osobe s najtežim invaliditetom – 24;

Status programa: U izvedbi


54. Trogodišnji program „JAVNOST - OSOBE S INVALIDITETOM - POLITIKA“

Vremensko razdoblje za provedbu cjelokupnog programa su tri godine

Financijska potpora: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
Partner: Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH
Početak i završetak provedbe programa – druga godina: od 20.11.2018. do 31.10.2019.

Aktivnosti: U okviru projekta „Javnost  osobe s invaliditetom  politika“ (JOSIP) provode se aktivnosti usmjerene podizanju razine kvalitete života žena i mladih osoba s invaliditetom te aktivnosti javnog zagovaranja (lobiranje, kampanje, direktne akcije, nezavisno praćenje i predlaganje javnih politika). Ovaj projekt odgovara na potrebe promicanja sudjelovanja žena i mladih osoba s invaliditetom u javnom i političkom djelovanju na svim razinama.

Ciljevi programa:
Opći cilj: promicati sudjelovanje žena i mladih osoba s invaliditetom u javnom i političkom djelovanju na svim razinama.
Specifični ciljevi:
1. izraditi analizu uključenosti žena i mladih osoba s invaliditetom u rad značajnih političkih stranaka na području Grada Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske i lokalne (Grad Bjelovar) i područne (Bjelovarsko-bilogorska Županija) samouprave
2. vodstvima političkih stranaka ukazati na probleme žena i mladih osoba s invaliditetom te sklopiti sporazum o obvezi stranke da na izbornim listama za sljedeće izbore bude njihov predstavnik
3. osigurati predstavnicima korisnika (žena i mladih osoba s invaliditetom) sudjelovanje na tematskim sjednicama skupština Grada Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske županije o osnivanju Povjerenstva za osobe s invaliditetom
4. sastaviti i poslati savezima OSI i Saboru RH Deklaraciju o potrebi izmjena izbornog zakonodavstva i osiguranju uvjeta za elektroničko glasovanje, informirati i senzibilizirati javnost za ovo područje djelovanja žena i mladih osoba s invaliditetom (okrugli stolovi, tribine, radionice i sastanci).

Status programa: U izvedbi


53. PROJEKT „54+ KULTURA“

Financijska potpora: Europski socijalni fond – Ministarstvo kulture

Sažetak: Unaprjeđenje kvalitete života osoba s invaliditetom starijih od 54 godine kroz aktivnu participaciju u kulturnim aktivnostima i razvojem socijalnih, kognitivnih, emocionalnih i kreativnih vještina kroz radionice osobnog izražavanja i osnova vokalnog izričaja te potvrdom usvojenih novih znanja i vještina kroz javnu izvedbu.

Početak i završetak provedbe projekta: 23.07.2018. do 23.06.2019.

Ciljevi projekta:
Provedba se provodi u sklopu Prioritetne osi 2 „Socijalno uključivanje“ Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020., s ciljem postizanja bolje socijalne uključenosti i unaprjeđenja kvalitete života osoba starijih od 54 godine kroz poboljšanje pristupa kulturnim i umjetničkim aktivnostima.
Pored toga, projekt je usmjeren na podizanje razine vidljivosti i pozitivne percepcije navedene skupine u društvu općenito. Osvješćivanjem javnosti o važnosti uključivanja osoba starijih od 54 godine u društveni život, kao i osnaživanjem te skupine stanovništva, ostvarit će se preduvjeti za unaprjeđenje njihova položaja u široj zajednici.

Status projekta: Završen


52. OSIGURAVANJE USLUGE OSOBNOGA ASISTENTA OSOBAMA S NAJTEŽOM VRSTOM I STUPNJEM INVALIDITETA

Prva godina provedbe trogodišnjeg programa (za razdoblje od 2019. do 2021. godine)

Naziv programa: Asistenti – bolji život OSI!

Financijska potpora: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Početak i završetak prve godine provedbe programa: 01.01.2019. - 31.12.2019.
Teritorijalno područje provedbe programa: Grad Bjelovar i 75% Bjelovarsko-bilogorske županije

Suradnja i partnerstvo u provedbi programa:
Grad Bjelovar
Bjelovarsko-bilogorska županija

Opći cilj programa je: unaprijediti kvalitetu života osoba s najtežim oblikom invaliditeta u zajednici, omogućiti im socijalnu uključenost i ostvarivanje ljudskih prava i dostojanstva.

Specifični ciljevi su:
- omogućiti osobama s najtežim oblikom invaliditeta kontrolu i izbor življenja
- omogućiti planiranje vrsta usluga, vremena i načina njihova obavljanja
- uključiti osobe s najtežim oblikom invaliditeta u život zajednice

Očekivani rezultati su:
- zapošljavanje 9 osobnih asistenta
- postizanje većeg samoodređenja 9 korisnika usluge OA
- uključenost 5 KOA u aktivnosti svakodnevnog življenja
- uključivanje 3 KOA u rad Udruge
- zapošljavanje 2 korisnika usluga osobne asistencije
- uključivanje 3 korisnika usluga osobne asistencije u sustav formalnog obrazovanja
- uključivanje 3 korisnika usluga osobne asistencije u sustav neformalnog obrazovanja

Broj sudionika: 9 korisnika i 9 osobnih asistenata

Status programa: U izvedbi


51. S POMOĆNIKOM DO USPJEHA

Financijska potpora: Ministarstvo za znanost i obrazovanje

Partneri: OŠ Ivanska, OŠ Čazma, OŠ Rovišće, Obrtnička škola Bjelovar. 

Početak i završetak provedbe projekta: 01.09.2018. do 15.06.2019.

Ciljevi projekta:
Opći cilj projekta je učenicima s teškoćama u razvoju, koji su uključeni u osnovnoškolske i srednjoškolske programe u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, osigurati pomoćnike u nastavi te im pomoći u svladavanju nastavnog plana i programa škole koju pohađaju.
Specifični ciljevi:
1. Učenicima s teškoćama u razvoju (4) u osnovnim školama osigurati pomoćnike u nastavi (4)
2. Učeniku s teškoćama u razvoju (1) u srednjoj školi osigurati pomoćnika u nastavi (1)
3. Osnažiti roditelje i ostale sudionike u procesu te ih upoznati s njihovim zakonskim pravima i obvezama
4. Snažno upozoriti osnivače škola (Gradove i Županiju) na zakonsku obvezu organizacije i financiranja ovoga instituta.

Ciljana skupina su učenici s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovne i srednje škole čiji je osnivač Bjelovarsko-bilogorska županija te njihovi pomoćnici u nastavi
Krajnji korisnici su: učenikova okolina – obitelj, rodbina, učitelji, razredni kolektiv.
Mjesto provedbe je grad Bjelovar, grad Čazma, općina Rovišće i općina Ivanska.

Status projekta: Završen


50. LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR UTIB

Financijska potpora: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Partneri: Centar za socijalnu skrb Bjelovar, Grad Bjelovar, Grad Čazma, Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar.

Početak i završetak provedbe projekta: 01.08.2018. do 31.07.2019.

Ciljevi projekta:
Opći cilj projekta je doprinijeti promociji i razvoju volonterstva na području Grada Bjelovara i Grada Čazme, a samim time Bjelovarsko-bilogorske županije te na području Republike Hrvatske.

Posebni ciljevi:
− povećati broj građana (posebice mladih) uključenih u volonterske aktivnosti na području lokalne zajednice
− povećati broj organizatora volontiranja na lokalnom području
− unaprijediti partnerske odnose između organizacija civilnog društva i jedinica lokalne i područne samouprave, te drugih institucija na lokalnoj i nacionalnoj razini u provedbi volonterskih projekata
− poticati razvoj novih oblika volontiranja
− poboljšati praksu vrednovanja volontiranja i priznavanja kompetencija stečenih volontiranjem koje će se moći primijeniti u daljnjem obrazovanju i zapošljavanju (osobito mladih)
− promovirati volontiranje u svim segmentima društva.

Status projekta: Završen


49. POVEĆANJE DOSTUPNOSTI USLUGA ZA STARIJE OSOBE S INVALIDITETOM

Financijska potpora: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Partner: Centar za socijalnu skrb Bjelovar.

Početak i završetak provedbe projekta: 01.06.2018. do 31.05.2019.

Aktivnosti: Najzastupljenija vrsta aktivnosti koja se provodi u projektu je prijevoz starijih osoba s invaliditetom.

Ciljevi projekta:
Opći cilj: projekta je povećanje kvalitete života starijih osoba te osiguranje mobilnosti i neovisnosti, posebice osobama koje koriste pomagala (štap, kolica), a sve to s ciljem zadržavanja u vlastitome domu.

Specifični ciljevi:
− poboljšati mobilnost starijih i slabo pokretnih osoba s ciljem ostanka u svojem domu
− osigurati prijevoz starijim osobama do liječnika i bolnice te do institucija koje pružaju javne usluge
− osigurati prijevoz članovima Udruge i građanima kako bi sudjelovali u aktivnostima Udruge
− provoditi aktivnosti usmjerene podizanju kvalitete življenja starijih osoba.

− osigurati prijevoz članovima Udruge i građanima kako bi sudjelovali u aktivnostima Udruge
− provoditi aktivnosti usmjerene podizanju kvalitete življenja starijih osoba.

Status projekta: Završen


48.Trogodišnji program “Socijalno uključivanje djece i odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom”

(za razdoblje od 2017. do 2020. godine)
Druga godina provedbe

Financijska potpora: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Početak i završetak provedbe programa – druga godina: 01.06.2018. – 31.05.2019.

Teritorijalno područje provedbe programa: Grad Bjelovar i 75% Bjelovarsko-bilogorske županije

Suradnja i partnerstvo u provedbi programa: Bjelovarsko bilogorska županija, Grad Bjelovar, Centar za socijalnu skrb Bjelovar.

Prioritet: 1. Prevencija institucionalizacije i povećanje socijalnog uključivanja korisnika

Vrste usluga i aktivnosti: Usluge koje pridonose prevenciji institucionalizacije osoba s invaliditetom i većoj kvaliteti života osoba s invaliditetom; Aktivnosti: 1. klubovi korisnika (organizirane usluge koje pridonose socijalnom aktiviranju, druženju, kreativnom izražavanju i sudjelovanju u aktivnostima lokalne zajednice); 2. stjecanje novih vještina u svrhu povećanja potencijala osoba s invaliditetom za uključivanje na tržište rada; 3. inovativne socijalne usluge i modeli skrbi u zajednici koji pridonose neovisnom življenju i socijalnom uključivanju osoba s invaliditetom; 4. radno-okupacijske aktivnosti u svrhu razvoja i očuvanja radnih navika i vještina.

Ciljevi programa:
Opći cilj programa je prevencija institucionalizacije djece s teškoćama u razvoju, mladih i odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom, te povećanje kvalitete njihova života;
Specifični ciljevi su:
- Djeca i mladi – ostati u svojim obiteljima, pohađati školu u mjestu stanovanja, završiti škole koje osiguravaju konkurentnost na tržištu rada;
- Zaposleni i nezaposleni koji bi htjeli raditi – da se zaposle i da što duže rade;
- Osobe s najtežim invaliditetom – samostalno kretanje u zajednici, samostalnost i neovisno življenje.

Broj sudionika: Djeca i mladi – 42, Zaposleni i koji bi htjeli raditi – 34, Osobe s najtežim invaliditetom – 24;

Status programa: Završen


47. Jednogodišnji program „Povećanje samostalnosti osoba s tjelesnim invaliditetom“

Financijska potpora: Grad Bjelovar
Početak i završetak provedbe programa: 12.04.2018. – 31.12.2018.

Ciljne skupine, vrste usluga i aktivnosti: Ovim projektom usredotočit ćemo se na tri ciljne skupine; djeca s invaliditetom u školskom sustavu, osobe s najtežim stupnjem tjelesnog invaliditeta kojima je pružena usluga pomoći u kući te pomoćnici u kući.
Što se tiče djece s invaliditetom u školskom sustavu, borit ćemo se za njihov ostanak u obiteljima i pohađanje škole u mjestu stanovanja. To ćemo provesti osiguravanjem educiranih i motiviranih pomoćnika u učenju koji će im pomoći u socijalnoj (prihvaćanje od strane vršnjaka) i obrazovnoj komponenti (postizanje vrlo dobrog i odličnog uspjeha, upisivanje primjerene srednje škole, a kasnije i fakulteta). Edukaciju će provesti postojeći mobilni stručni tim kojega je iznjedrila Udruga tjelesnih invalida Bjelovar.
Članovima s najtežim stupnjem tjelesnog invaliditeta koji imaju educirane pomoćnike u kući osigurat ćemo uslugu mobilnog stručnog tima Udruge. Stručnjak će raditi na procjeni analize izvođenja određene aktivnosti, na temelju čega će odrediti opseg utjecaja fizičkih, kognitivnih i drugih sposobnosti na mogućnost pojedinca da funkcionira „normalno“ te planira, primjenjuje i evaluira primjerenu intervenciju.
Terapijski korištene aktivnosti bit će uzete iz širokog područja svakodnevnog života pojedinca, uključujući aktivnosti samozbrinjavanja, produktivnosti i razonode;

Opći cilj: doprinijeti poboljšanju uvjeta pružanja socijalnih i obrazovnih usluga osobama s invaliditetom, sukladno “Standardima kvalitete socijalnih usluga u djelatnosti socijalne skrbi“ Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.
Specifični ciljevi:
- sprječavanje institucionalizacije; osiguravanje kvalitete pruženih usluga pomoćnika u kući, prevencija socijalne isključenosti pojedinca, podržavanje života pojedinca u prirodnoj zajednici, zaštita socijalno osjetljivih skupina
- unaprjeđenje kvalitete stručnog rada; edukacija pomoćnika u kući i praćenje kvalitete njihova rada, uključivanje stručnog tima – rad s korisnicima koji imaju pomoćnika/pomoćnicu u kući
- zapošljavanje nezaposlenih osoba za poslove pomoćnika u kući.

Status programa: Završen


46. Trogodišnji program „JAVNOST  OSOBE S INVALIDITETOM  POLITIKA“

Vremensko razdoblje za provedbu cjelokupnog programa su tri godine

Financijska potpora: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
Partner: Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH
Početak i završetak provedbe programa – prva godina: od 05.12.2017. do 01.10.2018.

Aktivnosti: U okviru projekta „Javnost - osobe s invaliditetom - politika“ (JOSIP) provode se aktivnosti usmjerene podizanju razine kvalitete života žena i mladih osoba s invaliditetom te aktivnosti javnog zagovaranja (lobiranje, kampanje, direktne akcije, nezavisno praćenje i predlaganje javnih politika). Ovaj projekt odgovara na potrebe promicanja sudjelovanja žena i mladih osoba s invaliditetom u javnom i političkom djelovanju na svim razinama.

Ciljevi programa:
Opći cilj: promicati sudjelovanje žena i mladih osoba s invaliditetom u javnom i političkom djelovanju na svim razinama.
Specifični ciljevi:
1. izraditi analizu uključenosti žena i mladih osoba s invaliditetom u rad značajnih političkih stranaka na području Grada Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske i lokalne (Grad Bjelovar) i područne (Bjelovarsko-bilogorska Županija) samouprave
2. vodstvima političkih stranaka ukazati na probleme žena i mladih osoba s invaliditetom te sklopiti sporazum o obvezi stranke da na izbornim listama za sljedeće izbore bude njihov predstavnik
3. osigurati predstavnicima korisnika (žena i mladih osoba s invaliditetom) sudjelovanje na tematskim sjednicama skupština Grada Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske županije o osnivanju Povjerenstva za osobe s invaliditetom
4. sastaviti i poslati savezima OSI i Saboru RH Deklaraciju o potrebi izmjena izbornog zakonodavstva i osiguranju uvjeta za elektroničko glasovanje, informirati i senzibilizirati javnost za ovo područje djelovanja žena i mladih osoba s invaliditetom (okrugli stolovi, tribine, radionice i sastanci).

Status programa: Završen


45.Trogodišnji program “Socijalno uključivanje djece i odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom”

(za razdoblje od 2017. do 2020. godine)

Prva godina provedbe

Financijska potpora: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Početak i završetak provedbe programa – prva godina: 01.06.2017. – 31.05.2018.
Teritorijalno područje provedbe programa: Grad Bjelovar i 75% Bjelovarsko-bilogorske županije
Suradnja i partnerstvo u provedbi programa: Bjelovarsko bilogorska županija, Grad Bjelovar, Centar za socijalnu skrb Bjelovar.
Prioritet: 1. Prevencija institucionalizacije i povećanje socijalnog uključivanja korisnika
Vrste usluga i aktivnosti: Usluge koje pridonose prevenciji institucionalizacije osoba s invaliditetom i većoj kvaliteti života osoba s invaliditetom; Aktivnosti: 1. klubovi korisnika (organizirane usluge koje pridonose socijalnom aktiviranju, druženju, kreativnom izražavanju i sudjelovanju u aktivnostima lokalne zajednice); 2. stjecanje novih vještina u svrhu povećanja potencijala osoba s invaliditetom za uključivanje na tržište rada; 3. inovativne socijalne usluge i modeli skrbi u zajednici koji pridonose neovisnom življenju i socijalnom uključivanju osoba s invaliditetom; 4. radno-okupacijske aktivnosti u svrhu razvoja i očuvanja radnih navika i vještina.
Ciljevi programa:
Opći cilj programa je prevencija institucionalizacije djece s teškoćama u razvoju, mladih i odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom, te povećanje kvalitete njihova života;
Specifični ciljevi su:
- Djeca i mladi – ostati u svojim obiteljima, pohađati školu u mjestu stanovanja, završiti škole koje osiguravaju konkurentnost na tržištu rada;
- Zaposleni i nezaposleni koji bi htjeli raditi – da se zaposle i da što duže rade;
- Osobe s najtežim invaliditetom – samostalno kretanje u zajednici, samostalnost i neovisno življenje.
Broj sudionika: Djeca i mladi – 42, Zaposleni i koji bi htjeli raditi – 34, Osobe s najtežim invaliditetom – 24;
Status programa: Završen


44. Unapređenje kvalitete života starijih osoba putem organiziranih dnev. aktiv. u lok. zajednici

Naziv projekta: „Aktivna starost“
Financijska potpora: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku -
Početak i završetak projekta: 02.05.2017. - 30.04.2018.
Teritorijalno područje provedbe programa: Grad Bjelovar, Bjelovarsko-bilogorska županija i Republika Hrvatska
Suradnja i partnerstvo u provedbi programa: Dom za starije osobe Bjelovar
Opći cilj programa je: deinstitucionalizacija i povećanje uključenosti starijih osoba u život zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije.
Specifični cilj projekta je: organiziranje dnevnih aktivnosti koje su prilagođene potrebama i interesima starijih osoba koje žive u lokalnoj zajednici u kojoj se navedene aktivnosti provode, kao i širenje ovih usluga na područjima na kojima iste nisu dostupne:
1) socijalno-zdravstvene usluge − aktivnosti
2) kulturno-zabavne aktivnosti
3) edukacijske, informativne i kulturne aktivnosti
4) sportsko-rekreativne aktivnosti
5) kombinacije navedenih aktivnosti.

Očekivani rezultati su:
− održana inauguracijska tiskovna konferencija (javnost upoznata s projektnim aktivnostima)
− sportsko-rekreativne aktivnosti (ribolov, teretana, društvene igre, tjelovježba, šetnje) provedene u prosjeku deset sati tjedno s minimalno deset sudionika
− kulturno-zabavne aktivnosti (kulturno-zabavne večeri, izleti, zabavne igre) provedene u prosjeku deset sati tjedno s minimalno deset sudionika
− edukacijske, informativne i kulturne aktivnosti (edukacije, književni klub, pjevački zbor, predavanja) provedene u prosjeku deset sati tjedno s minimalno deset sudionika
− socijalno-zdravstvene usluge (mobilni tim, pomoć u kući, zdravstevno savjetovalište, posjete bolesnima i nemoćnima) pružane deset sati tjedno s minimalno deset sudionika
− održana završna tiskovna konferencija (javnost upoznata s projektnim rezultatima).

Broj sudionika: 50 korisnika i 10 volontera
Status projekta: Završen


43. RAZVOJ USLUGA OSOBNE ASISTENCIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Broj poziva: UP.02.2.2.02

Osiguravanje usluge osobnoga asistenta osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta

Naziv projekta: „OSOBNI ASISTENTI – BOLJI ŽIVOT OSOBA S INVALIDITETOM!“
Financijska potpora: Europski socijalni fond, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
Početak i završetak provedbe projekta: 23.03.2017. - 23.03.2019.
Teritorijalno područje provedbe projekta: Grad Bjelovar, Bjelovarsko-bilogorska županija i Grad Zagreb
Suradnja i partnerstvo u provedbi projekta: Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Bjelovar

Usluga osobne asistencije predstavlja pružanje potpore osobama (14) s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima u provođenju aktivnosti svakodnevnog življenja: samozbrinjavanja, produktivnosti i socijalnih aktivnosti. Usluga se pruža 80 sati mjesečno prema unaprijed utvrđenom planu korisnika, a o pruženoj usluzi vodi se evidencija.

Opći cilj projekta je: jačati socijalno uključivanje kroz daljnji razvoj i povećanje kvalitete usluge osobne asistencije
Specifični cilj je: Korisnicima osobne asistencije povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života

Očekivani rezultati su:
- 14 OSI bit će uključeno u primanje usluge OA
- 3 OSI, mlađe od 25 godina bit će uključene u primanje usluge OA
- 4 OSI, starije od 54 godine bit će uključene u primanje usluge OA

Broj sudionika: 14 korisnika i 14 osobnih asistenata
Status projekta: Završen42. Osiguravanje usluge osobnoga asistenta osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta

Druga godina provedbe trogodišnjeg programa (za razdoblje od 2016. do 2018. godine), pod nazivom
„Asistenti – bolji život OSI!“

Naziv programa: Asistenti – bolji život OSI!
Financijska potpora: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku - http://www.mdomsp.hr/
Početak i završetak druge godine provedbe programa: 01.01.2017. - 31.12.2017.
Teritorijalno područje provedbe programa: Grad Bjelovar i 75% Bjelovarsko-bilogorske županije
Suradnja i partnerstvo u provedbi programa:
Grad Bjelovar
Bjelovarsko-bilogorska županija
Opći cilj programa je: unaprijediti kvalitetu života osoba s najtežim oblikom invaliditeta u zajednici, omogućiti im socijalnu uključenost i ostvarivanje ljudskih prava i dostojanstva.
Specifični ciljevi su:
- omogućiti osobama s najtežim oblikom invaliditeta kontrolu i izbor življenja
- omogućiti planiranje vrsta usluga, vremena i načina njihova obavljanja
- uključiti osobe s najtežim oblikom invaliditeta u život zajednice
Očekivani rezultati su:
- zapošljavanje 9 osobnih asistenta
- postizanje većeg samoodređenja 9 korisnika usluge OA
- uključenost 5 KOA u aktivnosti svakodnevnog življenja
- uključivanje 3 KOA u rad Udruge
- zapošljavanje 2 korisnika usluga osobne asistencije
- uključivanje 3 korisnika usluga osobne asistencije u sustav formalnog obrazovanja
- uključivanje 3 korisnika usluga osobne asistencije u sustav neformalnog obrazovanja
Broj sudionika: 9 korisnika i 9 osobnih asistenata
Status programa: Završen41. “Kombi koji život znači!“

Financijska potpora: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, http://www.mdomsp.hr/

Početak i završetak provedbe projekta: 01.11.2016.– 30.11.2017.
Teritorijalno područje provedbe projekta: Grad Bjelovar i 75% Bjelovarsko-bilogorske županije
Suradnja i partnerstvo u provedbi projekta: Centar za socijalnu skrb Bjelovar - www.czss-bjelovar.hr,  Dom za starije osobe Bjelovar - www.dom-bjelovar.hr
Ciljevi projekta:
Opći cilj projekta: doprinijeti podizanju kvalitete života starijih osoba s ciljem njihovog zadržavanja u vlastitom domu;

Specifični ciljevi projekta:


  • poboljšati mobilnost starijih i slabo pokretnih osoba  s ciljem ostanka u svojem domu;

  • osigurati prijevoz starijim osobama do liječnika i bolnice te do institucija koje pružaju javne usluge;

  • provoditi aktivnosti usmjerene podizanju kvalitete življenja starijih osoba.

Ostvarenjem ovih ciljeva doprinijet će se:

a) Uspostavi koordiniranoga sustava potpore socijalno osjetljivim skupinama;
b) Osiguranju regionalne ujednačenosti projekata usmjerenih smanjenju siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj.

Broj sudionika:
- Broj izravnih korisnika: 456 OSI;
- Broj neizravnih korisnika:
a) članovi obitelji – 1.358;
b) lokalna samouprava, mikro zajednica – 13.440.


Status programa: Završen


40. “ S POMOĆNIKOM DO USPJEHA”

Financijska potpora: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Početak i završetak provedbe projekta: 01.09.2016. – 30.06.2017
Teritorijalno područje provedbe programa: Grad Bjelovar
Suradnja i partnerstvo u provedbi projekta:
Grad Bjelovar kao osnivači škola i škole:
1. II. osnovna škola;
2. III. osnovna škola;
3. V. osnovna škola.

Ciljevi projekta:
Opći cilj: je učenicima s teškoćama u razvoju, koji su uključeni u osnovnoškolske programe u osnovnoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, osigurati pomoćnike u nastavi te im pomoći u svladavanju nastavnog plana i programa škole koju pohađaju.
Specifični cilj:
1. Učenicima s teškoćama u razvoju (10) u osnovnim školama osigurati pomoćnike u nastavi
2. Osnažiti roditelje i ostale sudionike u procesu te ih upoznati s njihovim zakonskim pravima i obvezama
3. Snažno upozoriti osnivače škola (Gradove i Županiju) na zakonsku obvezu organizacije i financiranja ovoga instituta.

Aktivnosti:
1. Razgovori s roditeljima i djecom, proučavanje zakona i propisa; uparivanje učenika i pomoćnika;
2. Traženje najboljih organizacijsko- financijskih modela uvođenja, rada i vrednovanja rada pomoćnika u nastavi;
3. Sklapanje radnoga odnosa između Udruge i pomoćnika;
4. Utvrđivanje evaluacijskih procedura;
5. Edukacija pomoćnika u nastavi → Mobilni stručni tim;
6. Rad pomoćnika u nastavi u razredu. Kontrola izvršenosti i kvalitete. Obračuni plaća;
7. Provedba unutrašnje evaluacije.

Broj sudionika:
- Broj izravnih korisnika- učenika s teškoćama u razvoju: 4;
- Broj izravnih korisnika- zaposlenih pomoćnika: 4;
- Broj neizravnih korisnika:
a) članovi obitelji – 14;
b) lokalna samouprava, mikro zajednica – 34.

Status programa: Završen
39. Projekt „Pjesme moga kraja“

Financijska potpora: Kreativni fond mladih UZGON
Početak i završetak provedbe projekta: 25.07.2016. – 25.10.2016.
Teritorijalno područje provedbe programa: Grad Bjelovar i 75% Bjelovarsko-bilogorske županije

Ciljevi projekta:
Opći cilj: Aktivnostima projekta doprinijeti unaprjeđenju kvalitete života djece i mladih s invaliditetom te volontera.
Specifični cilj: 1. Provoditi glazbene radionice za djecu i mlade s invaliditetom te volontere, uz stručni nadzor voditelja i profesora. Ovom odgojnom komponentom projekta spriječit ćemo ili barem umanjiti osjećaj manje vrijednosti i društvene isključenosti kod osoba s invaliditetom te poboljšali kvalitetu života svih dionika projekta.

Broj sudionika: Djeca i mladi – 20, Volonteri – 8;
Status programa: Završen
38.Trogodišnji program „Socijalno uključivanje djece i odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom”

Treća godina provedbe

Financijska potpora: Ministarstvo socijalne politike i mladih, http://www.mspm.hr
Početak i završetak provedbe programa – treća godina: 01.06.2016. – 31.05.2017.
Teritorijalno područje provedbe programa: Grad Bjelovar i 75% Bjelovarsko-bilogorske županije
Suradnja i partnerstvo u provedbi programa: Bjelovarsko bilogorska županija, Grad Bjelovar, Centar za socijalnu skrb Bjelovar.

Ciljevi programa:
Opći cilj programa je prevencija institucionalizacije djece s teškoćama u razvoju, mladih i odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom, te povećanje kvalitete njihova života;
Specifični ciljevi su:
- Djeca i mladi – ostati u svojim obiteljima, pohađati školu u mjestu stanovanja, završiti škole koje osiguravaju konkurentnost na tržištu rada;
- Zaposleni i nezaposleni koji bi htjeli raditi – da se zaposle i da što duže rade;
- Osobe s najtežim invaliditetom – samostalno kretanje u zajednici, samostalnost i neovisno življenje.

Broj sudionika: Djeca i mladi – 42, Zaposleni i koji bi htjeli raditi – 51, Osobe s najtežim invaliditetom – 30;
Status programa: Završen
37. Osiguravanje usluge osobnoga asistenta osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta

Prva godina provedbe trogodišnjeg programa (za razdoblje od 2016. do 2018. godine), pod nazivom „Osiguravanje usluge osobnoga asistenta osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta“

Naziv programa: Osiguravanje usluge osobnoga asistenta osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta
Financijska potpora: Ministarstvo socijalne politike i mladih - http://www.mspm.hr
Početak i završetak treće godine provedbe programa: 01.01.2016. - 31.12.2016.
Teritorijalno područje provedbe programa: Grad Bjelovar i 75% Bjelovarsko-bilogorske županije

Suradnja i partnerstvo u provedbi programa:
Grad Bjelovar
Bjelovarsko-bilogorska županija

Opći cilj programa je: unaprijediti kvalitetu života osoba s najtežim oblikom invaliditeta u zajednici, omogućiti im socijalnu uključenost i ostvarivanje ljudskih prava i dostojanstva.

Specifični ciljevi su:
- omogućiti osobama s najtežim oblikom invaliditeta kontrolu i izbor življenja
- omogućiti planiranje vrsta usluga, vremena i načina njihova obavljanja
- uključiti osobe s najtežim oblikom invaliditeta u život zajednice

Očekivani rezultati su:
- zapošljavanje 9 osobnih asistenta
- postizanje većeg samoodređenja 9 korisnika usluge OA
- uključenost 5 KOA u aktivnosti svakodnevnog življenja
- uključivanje 3 KOA u rad Udruge
- zapošljavanje 2 korisnika usluga osobne asistencije
- uključivanje 3 korisnika usluga osobne asistencije u sustav formalnog obrazovanja
- uključivanje 3 korisnika usluga osobne asistencije u sustav neformalnog obrazovanja

Broj sudionika: 9 korisnika i 9 osobnih asistenata
Status projekta: Završen
36. “Pomoćnik u nastavi učenicima s teškoćama”

Financijska potpora: Hrvatski zavod za zapošljavanje
Početak i završetak provedbe projekta: 19.10.2015. – 30.06.2016
Teritorijalno područje provedbe projekta: Grad Bjelovar i 75% Bjelovarsko-bilogorske županije

Suradnja i partnerstvo u provedbi projekta:
1. Grad Bjelovar i Bjelovarsko Bilogorska kao osnivači škola – korisnici;
1. I. osnovna škola;
2. III. osnovna škola;
3. IV. osnovna škola;
4. Osnovna škola Veliko Trojstvo;
5. Osnovna škola Rovišće.

Cilj projekta:
Opći cilj projekta je djeci s teškoćama osigurati što bolje uvjete stjecanja znanja, vještina i navika kako bi u budućem odabiru zvanja i zanimanja mogli odabrati zvanje primjereno svome statusu (prevoditelji, informatičari, državni službenici i namještenici, pravnici, ekonomisti…). Na taj način osigurati im u budućnosti mogućnost konkurencije na tržištu rada.

Aktivnosti:
1. Suradnja s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje → izbor pomoćnika u nastavi
2. Sklapanje radnoga odnosa između Udruge i pomoćnika; utvrđivanje operacija i radnji za svakoga pomoćnika
3. Utvrđivanje evaluacijskih procedura (rad pomoćnika u nastavi u razredu, kontrola izvršenosti i kvalitete); obračuni plaća
4. Provedba unutrašnje evaluacije.

Broj sudionika:
- Broj izravnih korisnika- učenika s teškoćama u razvoju: 20;
- Broj izravnih korisnika- zaposlenih pomoćnika: 19;
- Broj neizravnih korisnika:
a) članovi obitelji – 114;
b) lokalna samouprava, mikro zajednica – 658.

Status programa: Završen
35. “Kombi koji život znači!“

Financijska potpora: Ministarstvo socijalne politike i mladih, http://www.mspm.hr
Početak i završetak provedbe projekta: 01.10.2015.– 30.09.2016
Teritorijalno područje provedbe projekta: Grad Bjelovar i 75% Bjelovarsko-bilogorske županije
Suradnja i partnerstvo u provedbi projekta: Grad Bjelovar, Centar za socijalnu skrb Bjelovar
Ciljevi programa:
Opći cilj programa: Provedbom predloženih projektnih aktivnosti koje su usmjerene osobama s tjelesnim invaliditetom starije životne dobi i kroz koje ih nastojimo uključiti u lokalnoj zajednici kako bi im se poboljšala kvaliteta života, direktno doprinosimo ostvarenju općega cilja: Smanjiti stopu rizika od siromaštva i socijalne isključenosti socijalno osjetljivih skupina.
Specifični ciljevi: Realizacijom zadanih aktivnosti, organiziranjem prijevoza starijim osobama s tjelesnim invaliditetom u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, poticanjem volonterstva u radu sa starijim osobama, sprječavanju socijalne isključenosti starijih osoba, senzibiliziranjem javnosti za povećane potrebe starijih osoba kao i potrebu uzajamnog pomaganja, poticanjem međusobne suradnje tijela lokalne uprave, zdravstvenih, socijalnih i drugih službi te organizacija civilnog društva u lokalnoj zajednici direktno doprinosimo specifičnim ciljevima Poziva:
a) Uspostaviti koordinirani sustav potpore socijalno osjetljivim skupinama;
b) Osigurati regionalnu ujednačenost projekata usmjerenih smanjenju siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj.

Broj sudionika:
- Broj izravnih korisnika: 433 OSI;
- Broj neizravnih korisnika:
a) članovi obitelji – 1.299;
b) lokalna samouprava, mikro zajednica – 12.990.

Status programa: Završen
34. Lokalni volonterski centar UTIB

Financijska potpora: Ministarstvo socijalne politike i mladih, http://www.mspm.hr
Početak i završetak provedbe projekta: 21.07.2015. – 20.07.2016.
Teritorijalno područje provedbe projekta: Grad Bjelovar i 75% Bjelovarsko-bilogorske županije
Suradnja i partnerstvo u provedbi projekta: Grad Bjelovar, Centar za socijalnu skrb Bjelovar, II. Osnovna škola Bjelovar, IV. Osnovna škola Bjelovar
Ciljevi programa:
Opći cilj programa: Predloženim projektom i projektnim aktivnostima doprinijet ćemo razvoju volonterstva na području Grada Bjelovara, Bjelovarsko-bilogorske županije i RH
Specifični ciljevi su:
- povećati broj građana uključenih u volonterske aktivnosti na području Grada Bjelovara, Županije i RH;
- doprinijet povećanju broja organizatora volontiranja;
- unaprijediti partnerske odnose između organizacije civilnog društva i jedinica lokalne i područne samouprave, te drugih institucija na lokalnoj i nacionalnoj razini u provedbi volonterskih programa;
- osigurati volontersku pomoć potrebitima u zajednici a posebno u učenju (instrukcije) djeci iz socijalno i materijalno ugroženih obitelji;
- poboljšati praksu vrednovanja volontiranja i priznavanja kompetencija stečenih volontiranjem koje će se moći primijeniti u daljnjem obrazovanju i zapošljavanju (osobito mladih)
Broj sudionika: Djeca s teškoćama u razvoju – 13, OSI – 34, siromašne osobe – 57, volonteri 70
Status programa: Završen
33.Trogodišnji program „Socijalno uključivanje djece i odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom”

Druga godina provedbe

Financijska potpora: Ministarstvo socijalne politike i mladih, http://www.mspm.hr
Početak i završetak provedbe programa – druga godina: 01.06.2015. – 31.05.2016.
Teritorijalno područje provedbe programa: Grad Bjelovar i 75% Bjelovarsko-bilogorske županije
Suradnja i partnerstvo u provedbi programa: Bjelovarsko bilogorska županija, Grad Bjelovar, Centar za socijalnu skrb Bjelovar.
Ciljevi programa:
Opći cilj programa je prevencija institucionalizacije djece s teškoćama u razvoju, mladih i odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom, te povećanje kvalitete njihova života;
Specifični ciljevi su:

  • Djeca i mladi – ostati u svojim obiteljima, pohađati školu u mjestu stanovanja, završiti škole koje osiguravaju konkurentnost na tržištu rada;
  • Zaposleni i nezaposleni koji bi htjeli raditi – da se zaposle i da što duže rade;
  • Osobe s najtežim invaliditetom – samostalno kretanje u zajednici, samostalnost i neovisno življenje.

Broj sudionika: Djeca i mladi – 45, Zaposleni i koji bi htjeli raditi – 53, Osobe s najtežim invaliditetom – 32;
Status programa: Završen
32. Poziv za prijavu programa usmjerenih borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti

Naziv programa: Smanjimo nejednakosti!
Financijska potpora: Ministarstvo socijalne politike i mladih - http://www.mspm.hr
Početak i završetak provedbe programa: 01.05.2015. - 30.06.2016.
Teritorijalno područje provedbe programa: Grad Bjelovar i 75% Bjelovarsko-bilogorske županije
Suradnja i partnerstvo u provedbi programa:
I. osnovna škola Bjelovar, II. osnovna škola Bjelovar, III. osnovna škola Bjelovar, IV. osnovna škola Bjelovar, Osnovna škola Mirka Pereša Kapela, Osnovna škola Rovišće, Osnovna škola V. Pisanica, Osnovna škola V. Trojstvo, Grad Bjelovar, Centar za socijalnu skrb Bjelovar
Opći cilj programa je: Smanjiti stopu rizika od siromaštva i socijalne isključenosti socijalno osjetljivih skupina
Specifični ciljevi su:
- Unaprijediti kvalitetu života djece iz socijalno ugroženih obitelji – osiguravanjem sredstava za prehranu siromašne djece, svim učenicima omogućit će se topli obrok kako bi mogli normalno funkcionirati i zdravo se razvijati
- Uspostaviti koordinirani sustav potpore socijalno osjetljivim skupinama − materijalna sredstva bit će usmjerena na plaćanje obroka za učenike iz obitelji slabijeg imovinskog stanja i time će se omogućiti prehrana učenicima i smanjiti socijalne razlike između vršnjaka i njihovih obitelji.
Očekivani rezultati su:
- Utvrđeni okvirni kriteriji izbora djece iz socijalno ugroženih obitelji kojima je nužno osigurati topli obrok u školi
- Izrađeni provedbeni kriteriji izbora djece iz socijalno ugroženih obitelji kojima je nužno osigurati topli obrok u školi.
- Osigurani normalni uvjeti funkcioniranja učenika – osigurana prehrana tokom boravka u osnovnoj školi čime se doprinijelo smanjenju stopu rizika od siromaštva i socijalne isključenosti socijalno osjetljivih skupina te unaprjeđenju kvalitete života djece iz socijalno ugroženih obitelji.
Broj sudionika: 399 učenika
Status projekta: Završen
31. Osiguravanje usluge osobnoga asistenta osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta

Treća godina provedbe trogodišnjeg programa (za razdoblje od 2013. do 2015. godine), pod nazivom „Osiguravanje usluge osobnoga asistenta osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta“

Naziv programa: Osiguravanje usluge osobnoga asistenta osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta
Financijska potpora: Ministarstvo socijalne politike i mladih - http://www.mspm.hr
Početak i završetak treće godine provedbe programa: 01.01.2015. - 31.12.2015.
Teritorijalno područje provedbe programa: Grad Bjelovar i 75% Bjelovarsko-bilogorske županije
Suradnja i partnerstvo u provedbi programa:
Grad Bjelovar
Bjelovarsko-bilogorska županija
ZSOIH
Opći cilj programa je:
- unaprijediti kvalitetu života osoba s najtežim oblikom invaliditeta u zajednici, omogućiti im socijalnu uključenost i ostvarivanje ljudskih prava i dostojanstva.
Specifični ciljevi su:
- omogućiti osobama s najtežim oblikom invaliditeta kontrolu i izbor življenja
- omogućiti planiranje vrsta usluga, vremena i načina njihova obavljanja
- uključiti osobe s najtežim oblikom invaliditeta u život zajednice
Očekivani rezultati su:
- zapošljavanje 9 osobnih asistenta
- postizanje većeg samoodređenja 9 korisnika usluge OA
- uključenost 6 KOA u aktivnosti svakodnevnog življenja
- uključivanje 2 KOA u rad Udruge
- zapošljavanje 1 korisnika usluga osobne asistencije
- uključivanje 2 korisnika usluga osobne asistencije u sustav formalnog obrazovanja
- uključivanje 2 korisnika usluga osobne asistencije u sustav neformalnog obrazovanja
Broj sudionika: 9 korisnika i 9 osobnih asistenata
Status projekta: Završen