Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

400. OBAVIJEST

400. OBAVIJEST

J A V N I P O Z I V
za iskaz interesa korištenja usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom
u sklopu projekta „Zaželi – Bjelovar“, kodni broj: SF.3.4.11.01.0351

UVJETI:
Uslugu potpore i podrške u svakodnevnom životu mogu ostvariti osobe starije od 65 godina (65 ili više godina) i odrasle osobe s invaliditetom (18 i više godina) i to:

OSOBE STARIJE OD 65 GODINA

• koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi
članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva i
• čiji mjesečni prihodi:
- za samačka kućanstva ne prelaze iznos 120 % prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
- za dvočlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
- za višečlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta i

• koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge - usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent

ODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM

----------------------------------------------------
1 Kućanstvo je zajednica osoba koje zajedno žive i podmiruju troškove života (članak 15., Zakon o socijalnoj skrbi, NN, br. 18/22, 46/22, 119/22, 71/23). Na dvočlano kućanstvo se ne primjenjuje uvjet da obje osobe u kućanstvu moraju biti pripadnici ciljne skupine. U slučaju da nisu, pružanje usluge je prihvatljivo samo za onu osobu koja je pripadnik ciljne skupine. U slučaju da jesu, oba člana se ubrajaju u pokazatelj Specifičnog cilja i prihvatljivi su pojedinačno za prihvatljivost jediničnog troška. 
2 U višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva, usluga se može pružati svakome od njih i kao takvi se ubrajaju u pokazatelj Specifičnog cilja i prihvatljivi su pojedinačno za prihvatljivost jediničnog troška. Za takva kućanstva je, neovisno o broju osoba u kućanstvu kojima se pruža usluga, potrebno dokazati da su svi pripadnici kućanstva članovi ciljne skupine.

• koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva i
• koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja i
koje istovremeno ne koriste sljedeće usluge - usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent i
• čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj

Pružanje usluge potpore i podrške uz nabavu i podjelu paketa potrepština uključuje:
• organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.) i/ili
• obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.) i/ili
• održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.) i/ili
• zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

DOKAZNA DOKUMENTACIJA
OSOBE STARIJE OD 65 GODINA:

• Popunjen Obrazac za iskaz interesa
• Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je
nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika
• Potvrda Porezne uprave o visini dohodaka i primitaka za mjesec na koji se odnosi iznos
prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža (zadnji mjesec za koji su dostupni podaci)
• Popunjena Izjava o članovima zajedničkog kućanstva
• Medicinska dokumentacija (ukoliko je primjenjivo)

ODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM:
• Popunjen Obrazac za iskaz interesa
---------------------------------------------------
Kućanstvo je zajednica osoba koje zajedno žive i podmiruju troškove života (članak 15., Zakon o socijalnoj skrbi, NN, br. 18/22, 46/22, 119/22, 71/23). Na dvočlano kućanstvo se ne primjenjuje uvjet da obje osobe u kućanstvu moraju biti pripadnici ciljne skupine. U slučaju da nisu, pružanje usluge je prihvatljivo samo za onu osobu koja je pripadnik ciljne skupine. U slučaju da jesu, oba člana se ubrajaju u pokazatelj Specifičnog cilja i prihvatljivi su pojedinačno za prihvatljivost jediničnog troška.
U višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva, usluga se može pružati svakome od njih i kao takvi se ubrajaju u pokazatelj Specifičnog cilja i prihvatljivi su pojedinačno za prihvatljivost jediničnog troška. 
U slučaju dvočlanog kućanstva i višečlanog kućanstva presliku osobne iskaznice i sl., Potvrdu Porezne uprave, odnosno, Potvrdu o upisu u Registar osoba s invaliditetom, potrebno je dostaviti za svakog člana kućanstva.

• Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je
nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika
• Popunjena Izjava o članovima zajedničkog kućanstva
• Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje
trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti

Obrasce je moguće preuzeti sa mrežne stranice Grada Bjelovara www.bjelovar.hr ili na porti Gradske uprave, Trg Eugena Kvaternika 2, Bjelovar.
Prijave na Javni poziv s traženom dokumentacijom, potrebno je podnijeti u što kraćem roku, dok Javni poziv ostaje trajno otvoren tijekom trajanja projekta.
Prijave se podnose:
• Poštom ili osobno na adresu: Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2 (pisarnica, I. kat, soba br. 15) ili
• na e-mail: zmajurec@bjelovar.hr
Svi osobni podaci dostavljeni od strane tražitelja pružanja usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu, prikupljaju se i obrađuju samo u svrhu provedbe projekta „Zaželi – Bjelovar“.
Izrazi koji se koriste u Oglasu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Stranica 1 od 1 //