Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

EDUKACIJA KORISNIKA USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE I OSOBNIH ASISTENATA

EDUKACIJA KORISNIKA USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE I OSOBNIH ASISTENATA

U okviru provedbe projekta „Osobni asistenti – bolji život osoba s invaliditetom!“ financiranoga od strane Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., održana je edukacija korisnika usluge osobne asistencije i osobnih asistenata.

Edukacija je, u organizaciji Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, provedena u petak 7. travnja 2017. godine u prostorijama Veleučilišta, A. B. Šimića 1.

Edukacija korisnika usluge osobne asistencije
Cilj edukacije je unaprjeđenje kvalitete usluge osobne asistencije.
Edukacija je namijenjena četrnaestorici osobnih asistenata te njihovim korisnicima, a prema izrađenom planu i programu provela ju je Nikolina Posuda, bacc. therap. occcup. Uz pomoć voditelja projekta Tomislava Novosela, prof. i koordinatorice Nade Bilek.

Teme:
1. Osnovni pojmovi o invaliditetu, vrste i karakteristike
2. Potrebe korisnika i usluge osobne asistencije, komponente usluga: samozbrinjavanje, produktivne aktivnosti, socijalne usluge
3. Opseg i sadržaj usluge, vrednovanje i dokumentacija.

Edukacija korisnika usluge osobne asistencije
Edukacija korisnika usluge osobne asistencije
Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa edukacije:
1. razlikovati vrste invaliditeta i primijeniti osnovne principe rada s osobama s invaliditetom
2. provoditiipružatipodršku osobama s invaliditetom u aktivnostima svakodnevnog života
3. osiguravati inkluzivno okruženje za osobe s invaliditetom u suradnji sa stručnjacima iz Udruge i lokalne zajednice
4. komunicirati s osobama s invaliditetom i članovima njihovih obitelji na primjeren način
5. koristiti podršku stručnog tima Udruge.Stranica 1 od 1 //