Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

311. OBAVIJEST

311. OBAVIJEST

ČLANOVIMA UDRUGE TJELESNIH INVALIDA BJELOVAR

POZIV

Na temelju zaključka Izvršnoga odbora od 20.02.2020. te članka 21. Statuta Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, sazivam Skupštinu Udruge koja će se održati u petak, 06.03.2020. u 15:00 sati u prostorijama hotela Central, Bjelovar, V. Lisinskoga 2. 

U radu Skupštine mogu sudjelovati članovi koji su platili članarinu za 2020. godinu. Prijave za sudjelovanje u radu Skupštine primaju se u Udruzi do utorka, 03.03.2020. godine do 12:00 sati gdje se mogu preuzeti materijali.
Na Skupštinu obavezno ponesite člansku iskaznicu.

Za Skupštinu predlažem sljedeći dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine;
 a) Izbor Radnoga predsjedništva i predsjedavajućeg;
 b) Izbor Verifikacijske komisije;
 c) Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika;
2. Izvješće Verifikacijske komisije;
3. Usvajanje poslovnika o radu skupštine;
4. Izvješće o radu Udruge u 2019. godini;
5. Izvješće Nadzornoga odbora o financijskom poslovanju Udruge u 2019. godini;
6. Rasprava o podnesenim izvješćima i njihovo usvajanje;
7. Donošenje Odluke o usvajanju Strateškog plana rada UTIB-a za razdoblje 2020. – 2023.
8. Donošenje Odluke o prihvaćanju Plana rada za 2020. godinu s financijskim planom;
9. Donošenje Odluke o promjenama Statuta Udruge;
10. Donošenje odluke o članstvu Udruge u savezima i udrugama;
11. Zaključivanje rada Skupštine.

Stranica 1 od 1 //